Vi letar efter privathushåll till att utreda vardagslösningar för hållbar utveckling

Jordens resurser blir allt knappare och klimatförändringen framskrider. Hur påverkar detta vardagslivet i Finland, och vilka typer av tjänster och produkter behöver vi för att främja hållbara levnadsvanor? Detta utreds i det internationella projektet Sustainable Lifestyle Accelerator (SLA), som är en accelerator för hållbara levnadsvanor. Projektet koordineras av det tyska Wuppertal-institutet och D-mat Oy i Finland, och med dessa samarbetar Borgå stad.

Med i projektet vill man ha privathushåll som ska utgöra testfamiljer

I år letar vi efter 5–10 privata hushåll i Borgå som vill vara med i projektet och prova på framtidens levnadsvanor. Målet är att hitta vardagliga metoder för att göra koldioxid- och materialavtrycken mindre. ”Om alla levde som finländarna skulle vi behöva naturresurser från fem planeter. I projektet Sustainable Lifestyle Accelerator ska familjerna prova på vad det i praktiken innebär att leva ett liv med en planets naturresurser och med vilka metoder det är möjligt att uppnå det. Hushållen får möjlighet att prova på olika tjänster som möjliggör ett hållbart liv. Då får vi se hur rikt och gott vi kan leva, fast avtrycken krymper”, säger Michael Lettenmeier, verkställande direktör för D-mat Oy och expert på hållbar utveckling.

Genom projektet får hushållen först följa upp sin konsumtion. Utgående från konsumtionen beräknar D-mat Oy koldioxidavtrycket, det vill säga klimatutsläppen som orsakas av levnadsvanorna, och materialavtrycket, det vill säga förbrukningen av naturresurser. Utgående från avtrycken ska hushållen i en gemensam workshop utveckla egna vägledande planer för hållbara levnadsvanor. Ur planen kan de sedan välja ut saker som de vill prova på under en försöksperiod på en månad. Under tidigare liknande experiment kunde privathushållen minska sitt avtryck med tiotals procent. För många sänkte detta utgifterna och höjde livskvaliteten.

Testfamiljerna får prova på olika tjänster

Möjliga tjänster att prova på kunde vara till exempel bildelning, hemtransporttjänster, effektiva utrymmeslösningar, hållbara och förmånliga sätt att förflytta sig samt nya proteinkällor. Besluten om vilka tjänster som ska prövas fattas i samarbete med hushållen och de experter som mäter materialavtrycket. Hushållen får möjlighet att testa viktiga åtgärder, och som avslutning på experimenten kommer det att föras diskussioner med staden, tjänsteleverantörer och andra parter om åtgärder, med vilka man kan skala upp hållbara lösningar för mer omfattande användning. Den första fasen av projektet Sustainable Lifestyle Accelerator genomförs under det här året i samarbete med experter och tjänsteleverantörer från D-mat Oy, Borgå stad och totalt sju länder.

Sök till det sk. Majakka-familj försöket för hållbar utveckling

I projektet samlas information in för att utveckla ett hållbarare Borgå samt förmedlas information till privathushållen

”Via projektet Sustainable Lifestyle Accelerator kan vi få grepp om vad ett hållbart liv innebär i praktiken i Borgå. För privathushållens del innebär detta att de inte längre behöver vänta på en bättre framtid, utan får själva möjlighet att bygga upp den!”, förklarar samhällsplanerare Enni Flykt, som koordinerar projektet Sustainable Lifestyle Accelerator vid Borgå stad. I projektet samlas information in för att utveckla ett hållbarare Borgå samt förmedlas information till privathushållen.

Privathushåll av alla storlekar, såväl storfamiljer, kollektiv som enpersonshushåll, kan nu ansöka till projektet Sustainable Lifestyle Accelerator. Ansökningstiden för privathushåll pågår till den 7 augusti. Den egentliga verksamheten inleds genast i slutet av augusti och pågår till slutet av 2018 med de hushåll som nu väljs. Man hoppas att privathushåll med olika boendeformer, på olika boningsorter och med olika typer av familjer ska delta, så att resultaten kan utnyttjas på bästa möjliga sätt för att utveckla staden.