Verksamhet som anläggs i livsmiljön

Verksamhet som eventuellt gör livsmiljön mindre hälsosam ska anmälas till miljöhälsovården. En avgift tas ut för behandling av anmälan.

Anmälningsskyldigheten gäller

  • förläggande av ett arbetsutrymme i ett bostadshus eller på ett område där det finns bostadslägenheter

Borgå anvisningar (på finska): Ohje terveydensuojelulain 13 § mukaisen ilmoituksen tekoa varten (pdf)

I anmälan beskrivs de sanitära olägenheter som verksamheten kan orsaka bosättningen. Exempel på olägenheter: buller, damm, vibrationer och lukt, risk för förorening av dricks- och badvatten, inverkan på förekomsten av skadedjur samt eventuella kemikalie- och strålningsutsläpp.

I anmälan ska det dessutom nämnas hur man avser att förebygga sanitära olägenheter.

I det beslut som tas på basis av anmälan kan miljöhälsovården ställa villkor för verksamheten eller meddela förelägganden för förebyggande av sanitär olägenhet. Om det inte går att förebygga sanitära olägenheter, kan inledandet av verksamheten förbjudas helt och hållet.

Miljöhälsovården övervakar regelbundet de anmälningspliktiga verksamheterna. Övervakningen beskrivs i tillsynsplanen för miljöhälsovården. För övervakning som är förenlig med planen tas det ut en avgift hos objektet.