Vattentagen och information om vattnet

Vattenverkets vattenanskaffning grundar sig på användning av grundvatten och konstgjort grundvatten av god kvalitet. Verket förfogar över sju vattentag, av vilka tre är i kontinuerligt bruk och fyra fungerar som reserv.

Vattentagen

  • Sannäs: huvudvattentag för stadens centrumområde och Illby-Siggböle-Molnby
  • Saxby: huvudvattentag för stadens västra och norra delar samt Kråkö-Vessö
  • Norike: vattentag för Ebbo-Tirmo-Fagersta-Pellinge

Reservvattentag: Borgbacken, Mickelsböle, Illby och Sondby

Vattentagens naturliga tillgångar är cirka 14 000 kubikmeter/dygn utan reservvattentagens andelar. Ut i nätet pumpas dagligen ungefär 70 procent eller 10 000 kubik. Till Sannäs hör dessutom två råvattentäkter, från vilka vatten pumpas till Bosgårds infiltrationsområde för bildande av konstgjort grundvatten.

Behandling av vattnet

Tack vare grundvattnets goda kvalitet är behandlingen enkel. Avjärning och avmanganisering sker vid vattentagen i Saxby, Mickelsböle och Illby. Vid de övriga vattentagen regleras endast pH värdet (surheten). Vid samtliga vattentag finns beredskap att desinficera vattnet. Vid huvudvattentagen desinficeras vattnet kontinuerligt med ultraviolett ljus. Vid övriga desinficeras vattnet tidvis med natriumhypoklorit beroende på årstid.

Vattnets kvalitet och egenskaper

Kvaliteten på vattnet som levereras till konsumenterna övervakas kontinuerligt av övervakningsmyndigheten samt av verkets egen driftsuppföljning. Genom provtagning från vattentagen, nätet och grundvattnen garanteras, att det levererade vattnet uppfyller alla sanitära krav.

Vattnets viktigaste tekniska egenskaper är följande:

  • surhetsgrad: pH ungefär 8
  • hårdhetsgrad: 0,4–0,6 millimol/liter, eller 2–3 dH* (mjukt)
  • fluorid: 0,1–0,3 milligram/liter

* dH, ”deutscher Härte” är en tysk mätskala för hårdhet.

Vattnets mjukhet minskar på doseringsbehovet för tvättmedel, och inga salter behöver användas i diskmaskinen.

Kvaliteten på det utgående vattnet

Det utgående vattnets kemikaliska-fysikaliska kvalitet granskas en gång per månad och den mikrobiologiska kvaliteten en gång per vecka. Värdena i tabellen är ett medeltal. Dessutom granskas Borgå vattens kvalitet genom provtagning med kontinuerliga mätare på olika ställen av nätet. Senaste år togs det tillsammans 320 vattenprov.

Medeltal från år 2016