Vatten och energi

Vatten-, avlopps-, fjärrvärme- och elproduktion och -distribution.

Borgå vatten

Borgå vatten är ett av staden helägt affärsverk, som leverer hushållsvatten till sina kunder samt avleder och renar avloppsvattnen. Verksamheten startade år 1913 och i dag finns det ca 44 000 anslutna kunder.

Avloppsvatten i glesbygden och dispens från skyldigheten att ansluta sig till vattentjänster

Miljövården skickar utlåtanden om avloppsvatten till byggnadstillsynen och beviljar dispens från den skyldighet att ansluta sig till vattentjänster som avses i lagen om vattentjänster.

Borgå Energi Ab

Borgå Energi Ab är en av staden ägd koncern som består av två bolag. Moderbolaget Borgå Energi Ab svarar för värme- och elproduktion, försäljning och distribution av värme och naturgas, elförsäljning samt administration. Dotterbolaget Borgå Elnät Ab distribuerar elektricitet. Borgå Energi Ab har circa 33 000 kunder.