Vatten och energi

Vatten-, avlopps-, fjärrvärme- och elproduktion och -distribution.

Borgå vatten

Borgå vatten är ett av staden helägt affärsverk, som leverer hushållsvatten till sina kunder samt avleder och renar avloppsvattnen. Verksamheten startade år 1913 och i dag finns det ca 44 000 anslutna kunder.

Avloppsvatten i glesbygden och dispens från skyldigheten att ansluta sig till vattentjänster

Stadens miljövård behandlar anslutningsskyldigheten enligt lagen om vattentjänster samt ansökningar om undantag enligt miljöskyddslagen om kravet på rengöringsnivån på avloppsvatten. 

Borgå Energi Ab

Borgå Energi Ab är en av staden ägd koncern som består av två bolag. Moderbolaget Borgå Energi Ab svarar för värme- och elproduktion, försäljning och distribution av värme och naturgas, elförsäljning samt administration. Dotterbolaget Borgå Elnät Ab distribuerar elektricitet. Borgå Energi Ab har circa 33 000 kunder.