Västra Haiko

Till terrängen är Västra Haiko ett kuperat bostadsområde med byakaraktär, med omväxlande skogslandskap och åkermarker. Mitt i området löper Övre Haikovägen och Sotarevägen. Längs vägarna finns här och där branta backar och mellan dem lerdalar. Området ligger ca 7 km sydväst om Borgå centrum. Det finns en snabb förbindelse till motorvägen mot Helsingfors via Drägsbyvägen.

I Västra Haiko förtätas den befintliga bebyggelsen. Det blir ett energieffektivt och naturnära bostadsområde. I området finns ca trettio bostadshus från 1930 – 1990-talet. I detaljplanen som nyligen utarbetats har det anvisats 98 nya egnahemshustomter och två radhustomter i området.

Planområdet gränsar i öster till det stora skogsområdet i Haiko. Här finns bl.a. ståtliga bergsryggar, små fattigkärr och ormbunkskärr. Skogsområdet har även ett omfattande nät av friluftsleder. Längs med dem kommer man till exempel till havsstranden och Haiko gård. Både Eklöfska skolan och Tolkkisten koulu ligger på cirka en kilometers avstånd från Västra Haiko. Tolkkisten koulus nya skolbyggnad togs i bruk november 2018 och den svenskspråkiga skolan, Eklöfska skolan togs ibruk hösten 2019.

Lediga egnahemshustomter för tillfället

Detaljplan och bygganvisningar

När du köper eller arrenderar en tomt, förbinder du dig att följa detaljplanen och bygganvisningarna som hör ihop med den. Bekanta dig med dem ingående innan du ansöker om tomt. I detaljplanen står det hur mycket byggrätt varje tomt har och hur många våningar en byggnad kan ha. I bygganvisningarna ges (noggranna) anvisningar och bestämmelser om bl.a. byggnadens utseende, färgsättning, materialet på ytterväggarna och möjligheterna att spara energi.

Detaljplan och bygganvisningar

Exempel på bostadsvåningar som detaljplanebeteckningarna tillåter

Energieffektiva lösningar

Energieffektivitet betyder till exempel att:

  • dra nyttan av den gröna fjärrvärmen i Borgå
  • beakta den passiva solenergin – till exempel genom hur man placerar byggnader på tomten eller olika utrymmen inom byggnaden, och i planeringen av gårdsområdet
  • göra förberedelser för att senare ta i bruk solenergi
  • beakta naturliga vindskydd i placeringen av byggnader och gård
  • företrädesvis bygga i trä
  • cykla och reservera tillräckligt med förvaringsutrymme för cyklar
  • äka kollektivtrafik

Jordmån

En del av tomterna står på lermark. Byggandet av husgrunden kan kräva pålning. Mer information om specialförhållanden för tomter med lerbotten finns på sidan om markundersökningar. Där finns också teckenförklaringar för markundersökningar.

Karta över markundersökningar, norra delen

Markundersökningsskärningar kvarter 3562 och 3563

Markundersökningsskärningar kvarter 3565 och 3566

Markundersökningsskärningar kvarter 3567 och 3568

Markundersökningsskärningar kvarter 3569, 3570 och 3571

Karta över markundersökningar, södra delen 

Markundersökningsskärningar, södra delen

Mensas, rakennettavuusselvitys på finska

Till markundersökningssidan

Tomter som överlåts tillsammans

Tomterna 33-3565-1, -2 och -3 har ett gemensamt servitut för vägförbindelse och uppsamlingsplats för hushållsavfall. Tomterna 1, 2 och 3 ansvarar gemensamt för byggandet och underhållet av vägförbindelsen och uppsamlingsplatsen. Dessa tomter överlåts samtidigt åt samma köpare/arrendator.

Tomterna 33-3566-6 och -7 har ett gemensamt servitut för vägförbindelse och uppsamlingsplats för hushållsavfall. Tomterna 6 och 7 ansvarar gemensamt för byggandet och underhållet av vägförbindelsen och uppsamlingsplatsen. Dessa tomter överlåts samtidigt åt samma köpare/arrendator.

Övrigt

Den gamla servitutsvägen som går genom tomterna i kvarter 3567 är inte längre i bruk. Den som får tomten får alltså fritt ta bort vägbottnen från tomten på egen bekostnad.

På tomterna 3582-2, -3 och -4 kan fastighetens avloppsanslutning förutsätta en pumpstation på fastigheten, beroende på byggnadens planering.

Staden kan eventuellt fälla träden som växer på tomterna före underteckning av köpebrev eller arrendeavtal.

I detaljplanen finns en riktgivande byggnadsyta för parktransformator (Z) nära korsningen av Övre Haikovägen och Peltolabacken och vid Påvalsbackagatan.

I parkområdet i söder finns ett öppet dike som kommer att bevaras.

Karta över tomterna, norra delen

Karta över tomterna, södra delen