Västra åstrandens koncepttävling

Tävlingen är avslutad. Borgå stad tackar alla deltagare.

Borgå stad sökte under våren 2019 tjänsteproducenter med en koncepttävling till Västra åstrandens södra område vid Borgå å.

För området har det hösten 2018 godkänts en ny detaljplan – Västra åstranden, stranden för kultur och fritid. Planen möjliggör placeringen av mångsidiga tjänster på området som sträcker sig från omgivningen av Alexandersgatans bro och följer åns västra strand mot Kokon.

På området kan det till exempel finnas småbåtsvarvtjänster, en ny gästhamn, ett slalomcenter samt ett antal övriga turist- och fritidstjänster. Bredvid området finns bland annat kultur- och kongresscentret Konstfabriken samt boende i en modern trästad.


Offertförfrågan, karta och annat material

Offertförfrågan gällande koncepttävling för Västra åstranden vid Borgå å 23.4.2019 (på finska)

Karta, premilinära koncepttävlingsobjekt

30MILES projekt (Posintra.fi)

Meddelande 16.1.2019

Frågor om anbudsbegäran och svar på frågorna

- Finns det en noggrannare karta över markanvändningen i gästhamnen? Till exempel, exakt hur långt bryggorna får sträcka sig till ån?
Bryggorna får placeras i området som i detaljplanen anvisas med prickstreckad linje och beteckningen wl.

- Hur många och hur stora platser har budgeterats i gästhamnen?
Cirka 80 platser, både för segelbåtar och för småbåtar.

- När ska stranden bli färdig, träkvarteret och nya vägen till Kokon byggas och infrastrukturen för allaktivitetsplanen och Kokon skidcentrum bli färdig?
Byggandet i strandområdet påbörjas år 2020, och området blir helt färdigt tidigast år 2025.
Detaljplaneringen av träkvarteret inleds på hösten 2019, och planen blir färdig tidigast i slutet av år 2020. Byggandet sker i etapper efter det att detaljplanen blivit färdig.
Kokonvägen blir färdig år 2021.
Avsikten är att allaktivitetsplanen blir färdig under år 2020.
Infrastrukturen för skidcentrumet blir färdig år 2021.

- Är det möjligt att flytta gästhamnens byggnader till andra sidan av familjeparken?
Placeringen av byggnaden fastställs i detaljplanen och byggnaden kan tyvärr inte flyttas.

- Vad är familjeparkens tema och innehåll?
Borgås historia och närheten till havet samt ån. Avsikten är att det i parken ska finnas en lekbåt, ett slott, osv.

- Är det möjligt att få en noggrannare lista över utrustning och byggnader som ska inlösas i objekten 13, 14 och 15?
Borgå stad äger följande byggnader, maskiner och utrustning i Kokon idrottspark:
1. Cafébyggnad (objekt 13)
2. Skidliftar, 2 stycken, Liftbyggarna Space 400
3. Snökanonsystemet (ägs delvis av staden och nuvarande arrendator har byggt ut systemet)
4. Byggnader för övervakning av skidliftar
5. Belysningssystemet i slalomcentrumet
6. Maskinhallen

- Objekt 13 ”Arrendatorn svarar för iståndsättning av parkeringsområdet”. Vad betyder detta?
Parkeringsområdet ska tills vidare (om användningsgraden inte ändras) vara en grusplan, dvs. att med iståndsättning avses underhåll av planen (t.ex. att sladda och eventuellt grusa planen). Om parkeringsområdet måsta byggas ut, svarar arrendatorn för kostnaderna.


Presentationer i informations- och diskussionsmöte 31.1.2019 (på finska):

Case Hernesaari, arkkit. Jari Huhtaniemi, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala 
Kaavatavoitteista todeksi, kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren, Porvoon kaupunki, kaupunkisuunnittelu
Alueen mahdollisuudet esittelyssä, kaavoittajat Anne Rihtniemi-Rauh ja Pekka Mikkola, Porvoon kaupunki, kaupunkisuunnittelu
Valaistuksella Wauta, projektipäällikkö Topi Haapanen, Posintra Oy
Ideat kilpasille, tonttipäällikkö Pekka Söyrilä, Porvoon kaupunki, maapolitiikka

Tilläggsinformation (på finska): 

Matkailijamääristä: Taidetehtaan rantakorttelit -asemakaavahankkeen taloudelliset vaikutukset, WSP 20.1.2017
 Maaperä- ja rakennettavuustietoa, L. Aleksanterinkadun eteläpuolinen alue, alustavat pohjarakennuskustannukset 17.7.2008. Liitekartassa on mm. kartalla esitetty arvio saven syvyydestä alueella.
Maaperätietoa, muutamia kairaustuloksia Aleksanterinkadun sillan eteläpuoliselta ranta-alueelta 2018 
Maaperä- ja rakennettavuustietoa, Aleksanterinkadun sillan pohjoispuolinen kortteli, rakennettavuusselvitys 16.10. 2008. Selvitys ei tarjoa suoraan vastauksia ranta-alueesta, mutta antaa kuvan alueen maaperän laadusta.