Västra åstranden

Västra åstranden i Borgå har en skiftesrik historia. Under lång tid låg området i stadens utkanter och var närmast obebyggt, gammalt odlingslandskap. I början av 1900-talet inleddes båtvarvs- och industri-verksamhet på området.

Under åren 1967-1976 byggdes höghusområdet Borgå port som ett områdesbyggprojekt på områdets västra del.Redan på 1950-talet konstaterades att med tiden kunde området på västra åstranden utveck-las till en viktig del av Borgå centrum. Under olika skeden har detaljplaner utarbetats för området. Den detaljplan som utarbetades utgående från en offentlig idétävling på 1980-talet har inte förverkligats med undantag av en matarled med namnet Alexandersbågen.

I början av årtusendet startade bebyggandet av området i sin nuvarande form utgående från s.k. mo-dernt trästadsområde. År 1998 byggdes i områdets sydvästra kant en dagligvarubutik. Under åren 2005 – 2010 har separata detaljplaner gjorts upp för Konstfabrikens område och yrkeshögskolans campusom-råde.

Masterplanen för Kokon (2015, på finska, fil med låg resolution)