Västra åstranden

Västra åstranden är en del av Borgå centrum som ligger väster om ån. Namnet har etablerat sig i talspråket för att betyda den del av centrum som ligger väster om ån. Området har utvecklats från ett odlingslandskap genom industriella skeden till ett mångsidigt område mellan Näse gård och Kokonbacken som erbjuder boende, kommersiella tjänster, utbildning samt kultur- och fritidstjänster.

Aktuellt inom 2020 -talet

Strandkvarteren vid Konstfabriken

Konstfabrikens område vid stranden byggs då Kesko Oyj inleder sitt projekt.
> Nyhet 16.4.2020: Kesko planerar ett projekt värt cirka 60 miljoner euro på Västra åstranden i Borgå: ett K-kvarter ska få en K-Citymarket, ett hotell, värdebostäder och välmåendetjänster
> Presentation, Västra åstranden tar form (på finska)
> Detaljplan 503, Strandkvarteren vid Konstfabriken


Västra åstrandens koncepttävling

Borgå stad sökte serviceproducenter till västra åstrandens södra del genom en koncepttävling på hösten 2019.
> Västra åstrandens koncepttävling


Trähuskvarter

Projektet för ett helt kvarter med träbyggnader framskrider.
> Västra åstrandens trähuskvarter


Västra åstrandens konstprogram

Konstprogrammet gör konsten till en del av stadsbyggandet.
> Konstprogram

Bakgrund

Västra åstranden i Borgå har en skiftesrik historia. Under lång tid låg området i stadens utkanter och var närmast obebyggt, gammalt odlingslandskap. I början av 1900-talet inleddes båtvarvs- och industri-verksamhet på området. Under åren 1967-1976 byggdes höghusområdet Borgå port som ett områdesbyggprojekt på områdets västra del.Redan på 1950-talet konstaterades att med tiden kunde området på västra åstranden utveck-las till en viktig del av Borgå centrum. Under olika skeden har detaljplaner utarbetats för området. Den detaljplan som utarbetades utgående från en offentlig idétävling på 1980-talet har inte förverkligats med undantag av en matarled med namnet Alexandersbågen. I början av årtusendet startade bebyggandet av området i sin nuvarande form utgående från s.k. mo-dernt trästadsområde. År 1998 byggdes i områdets sydvästra kant en dagligvarubutik. Under åren 2005 – 2010 har separata detaljplaner gjorts upp för Konstfabrikens område och yrkeshögskolans campusom-råde. class="link-arrow">År 2010 utarbetades inom stadsplaneringen ett sammandrag för Västra åstrandens framtida utveck-lande. I juli 2010 godkände stadsstyrelsen redogörelsen som bakgrund för fortsatt planering av Västra åstranden.
Målen och tidtabellen för planläggningsarbetet gällande Västra åstranden, stadsstyrelsen 5.7.2014 § 254
Porvoonjoki, kaupungin rannat, maisema, arvot, tulevaisuus? (2011, på finska) I masterplanen för Kokon undersöks år 2015 placering av rekreationverksamheter på ett stort område som omfattar Västra åstranden och Kokon.
Masterplanen för Kokon (2015, på finska, fil med låg resolution)