Vårdalen

Vårdalen blir ett lummigt bostadsområde som gränsar till Skaftkärrs öppna åkerdal. Den populära friluftsleden i Humla med stigar och skidspår går i södra delen av åkerdalen och lockar att röra sig.

De första tomterna på Vårdalsbergets detaljplaneområde kom till salu hösten 2018. På Vårdalsbäckens detaljplaneområde byggs redan småhus med god fart.

Vårdalen är ett nytt energieffektivt småhusområde. Norra delen av området gränsar till en parkzon. Från parken leder en gång- och cykelväg till den nybyggda skolan och till köpcentrumet genom bostadsområdet i Vårberga. Närtjänsterna (daghem, skolor, ungdomsgård och bibliotek) ligger i Vårberga. Dagligvaruaffärerna finns i Vårberga köpcentrum och i Östermalm. Avståndet till Borgå centrum är cirka fyra kilometer.

Lediga egnahemshustomter för tillfället

Detaljplan och bygganvisningar

Köparen eller arrendatorn förbinder sig att följa detaljplanen och bygganvisningarna. Bekanta dig med dem ingående innan du ansöker om tomt. I detaljplanen står det hur mycket byggrätt varje tomt har och hur många våningar en byggnad kan ha. I bygganvisningarna ges noggranna anvisningar och bestämmelser om bl.a. byggnadens utseende, färgsättning, materialet på ytterväggarna och möjlighet att spara energi.

Planläggning i närområdet

Energieffektiva lösningar

Energieffektivitet betyder till exempel att:

  • dra nyttan av den gröna fjärrvärmen i Borgå
  • beakta den passiva solenergin – till exempel genom hur man placerar byggnader på tomten eller olika utrymmen inom byggnaden, och i planeringen av gårdsområdet
  • göra förberedelser för att senare ta i bruk solenergi
  • beakta naturliga vindskydd i placeringen av byggnader och gård
  • företrädesvis bygga i trä
  • cykla och reservera tillräckligt med förvaringsutrymme för cyklar
  • åka kollektivtrafik

Jordmån

En del av tomterna står på lermark. Byggandet av husgrunden kan kräva pålning. Mer information om specialförhållanden för tomter med lerbotten finns på sidan om markundersökningar. Där finns också teckenförklaringar för markundersökningar.

Tomter som överlåts tillsammans

Egnahemstomter som har ett gemensamt servitut för vägförbindelse överlåts samtidigt åt samma sökande. Tomterna 10-5719-2 och -3 har ett gemensamt servitut för vägförbindelse. Tomterna 2 och 3 ansvarar gemensamt för byggandet och underhållet av vägförbindelsen. Dessa tomter överlåts samtidigt åt samma köpare/arrendator.

Övrigt

På tomterna i kvarteret 5727 och på tomterna 1 - 4 i kvarteret 5724 kan fastighetens avloppsanslutning förutsätta en pumpstation på fastigheten, beroende på byggnadens planering.

På tomterna 5 - 17 i kvarteret 5726 finns ett servitut för avledande av vatten för att dränera marken. 

I detaljplanen för Vårdalsberget finns en riktgivande byggnadsyta för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning (et). Borgå vattens pumpstation för avloppsvatten kommer att placeras avvikande från detaljplanen. Pumpstationen placeras i parkområdet på norra sidan av kvarter 5716, ca 25 meter från gränsen till den närmaste tomten. Avloppspumpstation är en byggnad på cirka 10 m². Adressen är Vårdalsvägen 52 c. 

På Vårdalsängens och –gläntans parkområde går en parkgång, konditionsbana/skidspår. Parkgången fungerar som en förbindelse till Vårberga centrum och till friluftslederna i Humla. I framtiden kommer parkgången att förlängas mot Äppelgården. Det finns en konditionsplats nära stället där parkgången och friluftleden i Humlan möts.

I parkområdet rinner en bäck och i anslutning till den ligger en fördröjningsdamm för dagvatten från bostadsområdena. Som helhet är parkområdet både anlagt och naturligt grönområde. I framtiden byggs i parken en lekpark för barnen från bostadsområdena och en frisbeegolfbana.