Vallstens

Vallstens småhusområde som byggdes på 1990-talet får nu nya tomter. Tomterna ligger delvis i skogskanten och delvis vid kanten till ängen som ligger bredvid. Vallstens småhusområde omges av ett parkområde med ståtliga skogar och berg.

På området får man bygga hus i en eller två våningar.

Lediga egnahemshustomter för tillfället

Trafikförbindelser

Området ligger ca 4 km västerut från Borgå centrum, nära Helsingforsvägen. Med cykel tar resan till centrum en dryg kvart, varav de första 1,5 kilometrarna går längs en lättrafikled i åkerlandskap.

Vallstens är ett av de bostadsområden i Borgå stadsområde som ligger längst västerut. Det finns en anslutning till motorvägen på ca 2 kilometers avstånd, så förbindelserna mot Helsingfors är snabba. Från Helsingforsvägen kan man också ta bussen till Borgå centrum eller mot Helsingfors. Det är under 400 meter till busshållplatsen.

Skolor och daghem

Estbacka daghem ligger på cirka en kilometers avstånd. Närskolan på finska är Peipon koulu och på svenska Strömborgska skolan, som blev färdig i början på 2020.

Detaljplan och bygganvisningar

Köparen eller arrendatorn förbinder sig att följa detaljplanen och bygganvisningarna. Bekanta dig med dem ingående innan du ansöker om tomt. I detaljplanen står det hur mycket byggrätt varje tomt har och hur många våningar en byggnad kan ha. I bygganvisningarna ges noggranna anvisningar och bestämmelser om bland annat byggnadernas utseende, färgsättning, materialet på ytterväggarna och om möjligheterna till energieffektiva lösningar.

Detaljplan och bygganvisningar

Exempel på antalet bostadsvåningar som detaljplanebeteckningarna tillåter

Energieffektiva lösningar

Energieffektivitet betyder till exempel att:

  • planera väl, så att man undviker onödiga kvadratmeter
  • beakta den passiva solenergin – till exempel genom hur man placerar byggnader på tomten eller olika utrymmen inom byggnaden, och i planeringen av gårdsområdet
  • använda solenergi eller göra förberedelser för att senare ta i bruk solenergi
  • beakta naturliga vindskydd i placeringen av byggnader och gård
  • företrädesvis bygga i trä
  • cykla och reservera tillräckligt med förvaringsutrymme för cyklar
  • åka kollektivtrafik

Jordmån

En del av tomterna står på lermark. Byggandet av husgrunden kan kräva pålning. Bekanta dig med byggbarhetsbedömningen som FCG Suunnittelu och ja tekniikka Oy gjort innan du söker om dessa tomter. Mer information om specialförhållanden för tomter med lerbotten finns på sidan om markundersökningar.

Karta över markundersökningar

Byggbarhetsrapport kvarter 3220 (på finska)

Byggbarhetsrapport kvarter 3221 (på finska)

Till markundersökningssidan

Övrigt

Längs Röjarevägen finns det öppna diken för torrläggningen av gatorna. Köparen eller arrendatorn står för byggandet av en infart över det öppna diket, för material- och arbetskostnader och för att torrläggningen av ytvatten från gatorna fungerar under byggnadsskedet. Köparen eller arrendatorn svarar också för att diket hålls öppet efter att infarten har byggts. En tillräckligt stor dikestrumma bör installeras vid infarten, så att rutten för ytvatten inte täpps igen.

Staden fäller träd på tomterna i kvarter 3221 innan köpebrevet eller arrendeavtalet undertecknas.

Karta på tomterna