Val

Europaparlamentsval 2019

Europaparlamentsvalet förrättas söndagen den 26 maj 2019.

Förhandsröstning i Finland 15-21.5.2019 och i utlandet 15-18.5.2019.

Europaparlamentet består av högst 751 ledamöter. Var och en medlemsstat kan ha högst 96, men minst 6 ledamöter.

I valet 2019 är antalet ledamöter som utses från Finland 14 eller 13, beroende på om Storbritannien fortfarande är medlem i EU då valperioden inleds (=i början av juli). Vid tidigare Europaparlamentsval har antalet ledamöter som utsetts från Finland varit enligt följande: 16 ledamöter åren 1996 och 1999, 14 ledamöter år 2004 samt 13 ledamöter åren 2009 och 2014.

Vem får rösta?

Röstberättigad vid Europaparlamentsvalet i Finland är:

a) varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år, och
b) sådana medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyller 18 och som inte i sin hemstat har förlorat sin valbarhet samt som senast den 80 dagen före valdagen har anmält sig till magistraten för att bli intagen i rösträttsregistret i Finland och
b1) som har hemkommun i Finland den 51 dagen före valdagen eller
b2) som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation eller som är familjemedlemmar till sådana personer, om de bor i Finland.

Anmälan kan göras med magistratens blankett.

Vid samma Europaparlamentsval får var och en rösta enbart i en av Europeiska unionens medlemsstater, dvs. en röstberättigad får rösta antingen i sitt hemland eller i den stat där han eller hon bor.

En finsk medborgare som inom den föreskrivna tidsfristen har meddelat att han eller hon önskar utöva sin rösträtt i en annan medlemsstat är inte röstberättigad i Finlands Europaparlamentsval.

Befolkningsregistercentralen skickar ett meddelande om rösträtt till de röstberättigade personer vilkas adress är känd.

Personer som inte fått ett meddelandekort eller som har fått ett kort som innehåller felaktiga uppgifter bör kontakta Magistraten i Nyland, Borgå enhet, tfn 029 553 6370.