Vägtrafiklagen 2020

Den nya vägtrafiklagen trädde i kraft 1.6.2020. Trafikreglerna ändras inte mycket, men i och med den nya lagen ändras några regler och vägmärken. Antalet helt nya vägmärken är några tiotal, och dessutom har många vägmärken ändrats lite. Målet för ändringarna är att göra det lättare att läsa märkena.

På denna sida samlas några ändringar som påverkar stadstrafiken i Borgå och källor om ytterligare information om den nya vägtrafiklagen.

Det lönar sig att bekanta sig med den nya vägtrafiklagen

I tillägg till att lära sig ändringarna i den nya lagen är det en bra tidpunkt att också repetera trafikreglerna.

Skyldighet att vara förutseende och iaktta försiktighet

En ny princip i lagen är skyldigheten för vägtrafikanter att vara förutseende (4 §): En vägtrafikant ska för undvikande av fara och skada förutse andra vägtrafikanters agerande och anpassa det egna agerandet enligt det för att främja en smidig och trygg trafik.

Också punkten om skyldighet att iaktta försiktighet (29 §) har preciserats. Ett fordon ska lämna gående, cyklister och djur som medförs av en vägtrafikant ett tryggt utrymme på vägen. Enligt den nya lagen ska en cyklist också lämna gående ett tryggt utrymme på vägen.

Ändringar i bland annat parkering och körning i korsning

Enligt den nya vägtrafiklagen är det tillåtet att på en dubbelriktad väg i tätort att stanna och parkera på vänstra sidan av vägen, om detta inte medför fara eller olägenhet för trafiken. Då man startar från vänstra sidan av en dubbelriktad väg kan det vara mycket svårt att märka trafiken framifrån och bakifrån (36 §).

Om parkeringen är tidsbegränsad, kan parkeringstidens början uppges på valfritt sätt. En parkeringsskiva behövs alltså nödvändigtvis inte men parkeringstidens början ska dock uppges på ett tydligt och väl synligt sätt (40 §). Parkeringstidens början är den tid då fordonet parkeras.

Agerande i korsningar

Grundreglerna för svängning ändras inte i den nya lagen, dvs. att då man svänger höger ska man fortfarande köra så nära den korsande vägens högra kant som möjligt och då man svänger vänster ska man köra på högra sidan av den korsande körbanans mittlinje eller på västra kanten av en enkelriktad körbana. Om den korsande körbanan har två eller flera körfält i färdriktningen, får fordonet enligt den nya lagen lämna korsningen i det körfält som är bäst lämpat för detta. Detta görs med hänsyn till den övriga trafiken. I praktiken är alltså den som svänger på ett avvikande sätt ansvarig för att kunna svänga tryggt med hänsyn till den övriga trafiken. (22 §)

Ändringarna för gång- och cykeltrafik

Den nya lagen innehåller inte just ändringar för fotgängare. Ett av målen med den nya lagen är att främja cykeltrafiken, vilket syns som många förnyelser för cyklisterna.

Var får man cykla?

Så som tidigare är cykeln ett fordon och den som cyklar är föraren av fordonet. Cyklisten ska cykla på cykelbanan. Om det inte finns en cykelbana, ska cyklisten cykla på vägrenen eller om det inte finns en vägren ska cyklisten cykla på högra kanten av körbanan. Endast under 12-åringar får cykla på en gångbana, och gångtrafiken får inte störas. En cykelbana anvisas alltid med vägmärket för cykelbana. Om det inte finns ett sådant märke, är det frågan om en gångbana. Om en cykelbana ligger i färdriktning på vänstra sidan av vägen eller gatan, får cyklisten också cykla på den högra vägrenen eller på kanten av körbanan.

Utgångspunkten är att cykelbanorna är enkelriktade

Enligt den nya lagen är förmodan att en cykelbana alltid är enkelriktad, om inte annat anvisas med ett vägmärke. Därför förses alla dubbelriktade cykelbanor i fortsättningen med tilläggskylten dubbelriktad cykelbana. I Borgå är alla cykelbanor för tillfället dubbelriktade, och det kommer att ta tid att sätta upp alla tilläggskyltar. Enligt lagen ska de sättas upp inom 7 år från det att lagen träder i kraft.

Röd baklykta blir obligatorisk

Enligt den nya lagen ska cyklar ha en lykta som visar vitt eller ljusgult ljus framåt och från och med nu dessutom en lykta som visar rött ljus bakåt, när man cyklar under mörker eller skymning eller när sikten på grund av väderförhållandena eller av annan orsak är nedsatt.

Ny typ av gata: cykelgata

Lagändringen hämtar med sig en ny typ av gata, en cykelgata. På en cykelgata finns separata gångbanor, och körbanan får användas av cyklister och motorfordon. På en cykelgata ska cyklisterna ha fri passage och körhastigheten ska anpassas till cykeltrafiken.

Cyklistens väjningsregler och får man cykla över ett övergångsställe?

Väjningsreglerna för cyklisterna ändras endast lite i och med lagändringen. Enligt den nya lagen anvisas en fortsättning på en cykelbana endast om väjningsplikten i korsningen eller övergångsstället anvisas med ett märke för väjningsplikt, stop-märke eller det nya märket väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen.  Märken för fortsättning på en cykelbana och för väjningsplikt får inte stå i strid med varandra två år efter det att lagen trätt i kraft. Det är dock bra att förbereda sig för att det under övergångstiden kan finnas gamla märken för fortsättning på en cykelbana kvar i korsningar där cyklisten har väjningsplikt.

I den nya lagen kommer också tydligare fram att en cyklist får köra över ett övergångsställe (18 §). I några fall beror väjningsplikten på om cyklisten kör eller leder sin cykel över övergångsstället.

Dubbelriktad cykeltrafik på en enkelriktad gata

Enligt den nya lagen är dubbelriktad cykeltrafik tillåten på enkelriktade gator. I sådana fall ska den dubbelriktade cykeltrafiken dock tillåtas separat med vägmärken. Med vägmarkeringar kan det göras lättare att märka den dubbelriktade cykeltrafiken (cykelsymboler och/eller cykelfält), men de är inte obligatoriska. Dubbelriktad cykeltrafik på enkelriktade gator kräver speciell uppmärksamhet till exempel av bilisterna, speciellt i korsningarna och vid tomtanslutningarna. Utgångspunkten är att Borgå stad inte tillåter dubbelriktad cykeltrafik på alla enkelriktade gator, utan möjligheten den nya lagen ger används med eftertanke.

Ändringar i vägmärken och vägmarkeringar

Utgångspunkten i Borgå är att de gamla vägmärken byts till sådana som den nya lagen kräver då vägmärket är i så dåligt skick att den måste bytas ut. Staden sätter dock upp nya vägmärken till exempel i samband med byggandet av gator och grundliga renoveringar av gator. Vägmarkeringar för fortsättning på en cykelbana, eventuella ändringar i väjningsplikten och tilläggsskyltarna för dubbelriktade cykelbanor ses över snabbare område för område.

Ytterligare information

Ytterligare information om den nya lagen finns bland annat på:

Finlex, vägtrafiklag (uppdaterad lagstiftning)

Traficom, vägtrafiklagen 2020 -sidor

Känner du till trafikreglerna? (Liikenneturva)

Därutöver finns det bland annat på Autoliittos youtube-kanal tydliga videor (på finska) om ändringar den nya vägtrafiklagen medför.

Du kan bekanta dig med de nya vägmärkena på:

Nya vägmärken (Trafikledsverket)