Utvecklingen av centrum

Hurdant är ett trivsamt stadscentrum med dragningskraft? Hurdana affärsbyggnader eller bostäder bör man bygga i området? Hur bör trafiken ordnas?

Centrumområdena i Borgå (östra stadskärnan, västra åstranden och gamla stan i Borgå) bildar en helhet vars utveckling och dragningskraft har en stor inverkan på hur hela staden utvecklas. Därför är det viktigt att kunna säkerställa förutsättningar för att utveckla östra centrumområdet och empirestadsdelen i anslutning till det.

Faser och resultat av utvecklingen av centrum

Torget detaljplaneförslag var till påseende 17.6–14.9.2020 

Översiktlig utvecklingsplan för centrum 2018

En översiktlig utvecklingsplan för centrum har blivit färdig. Borgå stad och Borgå levande centrum rf har lett planeringsarbetet. Planen presenterades i Konstfabriken den 1 november på ett informationsmöte som är öppet för alla

Plan av Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy:n och WSP Finland Oy (på finska):

Presentation, hölls 1.11.2018 (11 Mb)
Utvecklingsplan, del 1 (15 Mb)
Utvecklingsplan, del 2 (7 Mb)

Workshopseminarium 7.6.2018

Centrumworkshoppen fortsatt det omfattande utvecklingsprojektet för centrumområdet. På basis av workshoppens resultat lägger man fram ett förslag om en slutgiltig helhetsplan för centrumområdet.

Preliminär plan av Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy och WSP Finland Oy (på finska):

Preliminär plan, del 1
Preliminär plan, del 2
Preliminär plan, del 3

Workshop för utveckling av centrum, framtidsvisioner för centrum, april 2017

Kollektivet Uusi kaupunki arrangerade i april 2017 i köpcentret Lundi en stadsworkshop där människorna fick medverka. Workshoppens tema var utveckling av stadskärnan i Borgå. En stor skara Borgåbor deltog i workshoppen, bland annat invånare och företagare i centrum samt stadens tjänstemän och beslutsfattare. 

Med tankarna som lades fram i workshoppen som underlag har man sammanställt fem framtidsvisioner för utvecklingen av Borgå torg och kvarteren kring det. I planerna förekommer stadskärnan i Borgå som en plats för många olika slags verksamheter. Man har hittat platser i centrum för de nya byggnader och verksamheter som stadens invånare önskade i workshoppen och de har planerats på ett lockande sätt. 

Fem unga arkitektbyråer från kollektivet Uusi Kaupunki har deltagit i arbetet: Avarrus, MUUAN, Virkkala de Vocht arkkitehdit, Kaleidoscope samt Studio Puisto.

Planer för delområden (på finska):

kvarter med historiska skikt: s.k. Seurahovis kvarter
det nya torget
stadshusets kvarter
levande centrumkvarter, Sokos kvarter och s.k. Elantos kvarter
från stormarknad till museum, Citymarkets fastighet

Strategiseminarium 14.12.2017

Seminariet var en fortsättning på workshoppen för utveckling av centrum som ordnades i våras. Det var också en del av stadens strategiarbete och arbetet med delgeneralplanen för de centrala delarna. Seminariet ordnades av Borgå stad i samarbete med Borgå levande centrum rf.  

Föredrag som hölls under seminariet (på finska):

Enkäten Team Borgå om utveckling av centrum – preliminära resultat, generalplanechef Maija-Riitta Kontio, Borgå stad
Exempel från världen, Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy
Centrum och boende, direktör, hållbar stadsutveckling Juha Kostiainen, YIT Oyj
Utmaningar i ett bebyggt område, TkD Mikko Särelä, rörelsen Lisää kaupunkia Helsinkiin
Koncept för nytt affärscentrum, kreativ direktör Teemu Nojonen, Suunnittelutoimisto Amerikka Oy
Att vara fastighetsägare i centrum, verkställande direktör Roni Collin, RFC Group Oy
Trafiksystem i centrum, Business Unit Manager, Transport Consulting, Timo Kärkinen, WSP Finland Oy
Kulturhistoriska värden i centrum och empirestadsdelen, byggnadsforskare Juha Vuorinen, Borgå museum / Östra Nylands landskapsmuseum
Enkät om utvecklingsmål i seminariet, Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy

Vad gäller utveckling av centrumområdet är avsikten att vara systematisk och skapa en tydlig process. Stadsutvecklingsnämnden fattade i augusti 2017 beslut om faser av utvecklingen av centrum.

stadsutvecklingsnämndens beslut 29.8.2017 (137 §)