Skip to content

Utkast till plan för skötsel och användning av nationalstadsparken i Borgå finns till påseende

Stadsplaneringsavdelningen har berett ett utkast till skötsel- och nyttjandeplan för nationalstadsparken i Borgå. Utkastet till plan finns till påseende på stadens webbplats till den 15 augusti 2017.

Utkastets texter finns tillgängliga på finska. Invånarna kan framföra sin åsikt om utkastet eller dess delområden.

Materialet och en länk till responsblankett

Nationalstadsparken i Borgå inrättades 18.5.2010. Dess mål är att garantera att grönområdena i stadscentrum och de nationellt betydande naturområdena och kulturmiljöerna bevaras. Skötsel- och nyttjandeplanen definierar målen för utvecklingen av nationalstadsparken. Planen upprättas av staden och godkänns av miljöministeriet.

– Invånarnas åsikter om utvecklingen av nationalstadsparken har frågats med öppna webbenkäter år 2015 och 2016 samt vid offentliga tillställningar i samband med årsdagen för inrättandet av nationalstadsparken. Enkäten om åstränder besvarades av 286 personer och enkäten om utveckling av rekreationsområden av 173 personer. Sammanlagt 590 idéer eller kommentarer gavs om olika objekt. Målen för områdenas användning och skötsel baserar sig på områdenas värden och användarnas önskemål, berättar planläggare Anne Rihtniemi-Rauh.

Nationalstadsparken i Borgå består av 26 delområden. Delområdenas speciella värden beskrivs i ansökan om att inrätta nationalstadsparken. En mera detaljerad beskrivning av värdena ges i skötsel- och nyttjandeplanen. Av planen framgår, hur området används, vilka begränsningar som gäller för användningen och vilka mål som ställs för vården av området. För varje område ges en beskrivning av de faktorer och den utveckling som har skapat områdets speciella värden. Resultaten från enkäter bland användarna presenteras för respektive område.

I skötsel- och nyttjandeplanen ges bestämmelser som ska trygga bevarandet av områdets värden. Bestämmelserna om stadens grönområden tryggar bevarandet av historiska drag och naturvärden, när användningen av områdena för rekreation effektiveras. Bestämmelser som gäller stadens markområden har skrivits per område under rubrikerna ”Käyttösuunnitelma ja rajoitukset” [’användningsplan och begränsningar’] samt ”Hoidon tavoitteet” [’skötselns mål’]. Bestämmelserna ska beaktas vid planläggningen av området och vid annan planering och annat beslutsfattande som påverkar området (70 § i markanvändnings- och bygglagen).

– Nationalstadsparken i Borgå omfattar cirka 170 privata fastigheter. Nationalstadsparken förpliktar inte de enskilda markägarna till några åtgärder och gör inte på något sätt de privata områdena till allmänna områden eller museiområden, konstaterar Anne Rihtniemi-Rauh.

– Med bestämmelser som gäller tre privata markägares markområden tryggas också i fortsättningen områdenas privata natur, förutsättningarna för affärsverksamhet och privat användning av områdena. Områdena är Svenska litteratursällskapet i Finland rf:s skyddsområden i Stensböle, Hotell Haiko Gårds område för turisttjänster och Borgå kyrkliga samfällighets begravningsplats, prästgård, Borgå domkyrka samt Mariagården.

Närmare upplysningar:

planläggare Anne Rihtniemi-Rauh, tfn 040 489 5752
skogsbruksingenjör Tommi Laakkonen, tfn 040 576 3282
miljövårdsinspektör Arto Lankinen, tfn 040 734 7420

16.5.2017 13:26

Categories: Planläggning Parker och skogar