Upphandlingstjänster

Stadens upphandling ska skötas på ett ekonomiskt sätt och i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Genom att konkurrensutsätta upphandlingen kan staden spara kostnader och säkerställa produkternas och tjänsternas höga kvalitet. Alla Borgåbor har därigenom nytta av konkurrensutsättning.

Anvisningar till anbudsgivare

Offentliga upphandlingar styrs av principerna icke-diskriminering, jämlikhet och öppenhet. Anbud kan lämnas av varje företag som uppfyller de kriterier beställaren i förväg fastställt.

Anbudsgivarna ska i första hand följa anvisningarna för varje enskild anbudsförfrågan. I samtliga konkurrensutsättningar har det berättats om anbudsgivarnas möjlighet att ställa frågor som gäller inlämnandet av anbud och innehållet i anbudsförfrågan. Det lönar sig att utnyttja denna möjlighet eftersom då kan anbudsgivaren för sin del säkerställa sig om att ha förstått innehållet i anbudsförfrågan rätt och att det inlämnade anbudet motsvarar det som begärts. Alla frågor som ställs besvaras så, att alla anbudsgivare kan ta del av svaren och eventuella preciseringar.

Borgå stad följer i sina upphandlingar lagstiftningen om offentliga upphandlingar och stadens eget upphandlingsdirektiv.

Upphandlingsdirektiv

Upphandlingslinjer

Lag om offentlig upphandling och koncession

Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster

Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

Samarbetspartner

Borgå stad effektiverar sin upphandlingspraxis genom att  utnyttja samarbetsmöjligheter och ramavtal i enlighet med upphandlingslagen. Borgå stad har avtalat om samarbete med KL-Kuntahankinnat Oy, KuntaPro Oy och Kuntien Tiera.

Det lönar sig för lokala företagare att följa stadens och dess partners upphandlingsannonser i HILMA. På så sätt kan de försäkra sig om att få information om alla konkurrensutsättningar och ramavtal där Borgå stad deltar.

HILMA

Information om Borgå stads kommande upphandlingar och upphandlingsbeslut som har fattats finns också i upphandlingskalendern.

Upphandlingskalendern