Skip to content

Undvik bad i Borgå och vid havsstränder i närheten av ån!

Miljöhälsovården i Borgå stad uppmanar att undvika bad i Borgå å och vid havsstränder i närheten av ån, i Stadsfjärdens och Haikofjärdens område, bl.a. Hammars och Tarkis.

På grund av de kraftiga regnen har det vid vissa pumpstationer förekommit läckage av avloppsvatten till vattendraget, trots att pumparna gått för fullt.  Den rikliga nederbörden har ökat vattenflödet i spillvattenavloppen. 

– Normalt är den mängd avloppsvatten som leds till Hermansö 10 000 kubikmeter per dygn.  På tisdagen var mängden redan dryga 30 000 kubikmeter. Det spillvatten som genom bräddning från pumpstationer har hamnat i vattendraget är dock kraftigt utspätt.  Trots det försämrar bräddningarna vattnets hygieniska kvalitet i vattendragen, berättar Risto Saarinen, verkställande direktör för Borgå vatten.

– Situationen normaliserar sig med tiden, när avloppsvattnets mängd återgår till det normala, konstaterar Maarit Lönnroth vid miljöhälsovården i Borgå stad.

– Borgå vatten har för avsikt att sanera avloppen med en ansenlig summa under de närmaste åren.  När vi samtidigt förnyar fastigheternas tomtledningar, minskar den mängd regnvatten som förs in i spillvattenavloppet, berättar verkställande direktör Risto Saarinen vid Borgå vatten. 

Tilläggsuppgifter:
Verkställande direktör Risto Saarinen, Borgå vatten, tfn 040 489 9885
I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen, miljöhälsovården i Borgå stad, tfn 040 723 4141

12.10.2017 15:35

Categories: Borgå vatten Miljöhälsovård