Undervisning för invandrarbarn

Förberedande undervisning

Förberedande undervisning inom den grundläggande utbildningen för invandrare ordnas i Peipon koulu och Tuorilan koulu (7–13-åringar) samt i Pääskytien koulu, Linnajoen koulu och Albert Edelfelt koulu (13–16-åringar).

Det viktigaste syftet med den förberedande undervisningen är att barnen lär sig det finska språket och kulturen och hur skolvardagen fungerar. Den förberedande undervisningen räcker vanligen ett år.

Grundläggande utbildning ges i närskolan

Efter den förberedande undervisningen flyttar eleverna över till den grundläggande utbildningen i den egna närskolan. Om behovet av stöd fortfarande är mycket stort och eleven inte klarar sig acceptabelt i den egna närskolan har han eller hon möjlighet att få extra stöd i de grupper för övergångsskedet som finns i skolorna.

I den förberedande undervisningen och i övergångsskedet deltar eleven i den grundläggande utbildningens grupper enligt sin förmåga.

I den egna närskolan fortsätter undervisningen i finska som andra språk under hela grundskolan eller tills eleven har uppnått samma språknivå som hans eller hennes jämnåriga har inom språkets alla delområden. För att stödja inlärningen i finska och studier i andra ämnen ordnas i mån av möjlighet undervisning i det egna modersmålet.

Mer information om den förberedande undervisningen

Maahanmuuttajaopetuksen koordinaattori Niina Salmela puh. 040 198 1535, niina.salmela@porvoo.fi