Underteckning av arrendeavtal företagstomter

  • En företagstomt arrenderas ut till en början.
  •  Tomterna arrenderas ut av stadens enhet för anskaffning och överlåtelse av mark.
  • Arrendeavtalet ska undertecknas under tomtreserveringstiden.
  • Om arrendeavtalet inte undertecknas under denna tid upphör reserveringen att gälla.
  • En Y-tomt kan inlösas när byggnadsskyldigheten har uppfyllts.
  • Inlösningspriset fastställs enligt det tomtpris som gäller i zonen vid inlösningstidpunkten.
  • Arrendet binds till levnadskostnadsindex.
  • Arrendetiden är 30 år.
  • Ditt företag kan ansöka om bygglov när arrendeavtalet har undertecknats.