Skip to content

Understöd för utvecklandet av skärgårdsområdet

Borgå stad beviljar understöd för utvecklandet av skärgården.

Understöd kan sökas för utvecklingsprojekt inom Borgå stads skärgårdsområden. Med skärgårdsområden menas i detta sammanhang bebodda öar inom Borgå stad som inte har fast vägförbindelse, såsom till exempel Pörtö, Bodö och Pellinge samt dessutom Emsalö, Vessölandet och Tirmo-Fagersta områdena.

Understöden riktas enligt stadsutvecklingsnämndens beslut så att man i första hand utvecklar den i skärgården fast bosatta befolkningens levnads- och verksamhetsförutsättningar. Understöd kan beviljas för ändamål som gäller utvecklandet av infrastrukturen i skärgården. Detta betyder i praktiken till exempel utvecklingsprojekt inom väg- och sjötrafiken, datakommunikationer eller vattenservice.

Anslaget är till sin storlek 40 000 euro och beslut om understöden görs av stadsutvecklingsnämnden.

Understöd kan sökas av allmännyttig förening eller samfund. De fritt formulerade ansökningarna skickas till Borgå stad senast 12.5.2017.

Ansökningsanvisning

Ansökan görs fritt formulerad men skriftligt sålunda att ur den framgår följande uppgifter:

  • ansökanden samt den ansvarsperson som handhar frågan jämte kontaktuppgifter
  • skriftlig beskrivning av den verksamhet som man ansöker understöd för samt tidtabell för projektet
  • en uppskattning om hur projektet främjar livs- och verksamhetsförutsättningarna för skärgårdsbosättningen
  • projektets totala kostnader
  • det ansökta beloppet samt övriga finansiärers eller deltagares kostnadsandelar
  • eventuella bilagor.


Ansökan inlämnas senast 12.5.2017 kl. 16.00 till

Borgå stad
Kompassen
Pb 23
06101 Borgå

eller per e-post under adressen: kirjaamo@porvoo.fi


Tilläggsuppgifter ges av förvaltningschef Martin Söderlund, tfn 019 520 2242, martin.soderlund@porvoo.fi.

19.4.2017 9:43

Categories: Bidrag