Understöd för idrottsverksamhet och premiering av idrottare

För att stöda idrottsverksamheten i Borgå beviljas årligen bidrag.

Bidrag beviljas till registrerade idrottsföreningar med Borgå stad som hemort. Man kan också bevilja per-sonligt bidrag, som utbildningsbidrag. Dessutom belönas framgångsrika idrottare.