Underhåll av gator

Underhållsarbetet fördelas mellan staden och tomtägarna i enlighet med lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden.

Borgå stad asvarar för följande gator och vägar

Prioritetsordning

Underhållet av gator sker i prioritetsordning. Gatornas prioritetsordning framgår ur vidstående karta med underhållsklasser.

Klass 1, blått streck på kartan

  • Gatorna ska vara plogade kl. 06–09 och 15–18.
  • Underhållsarbetet påbörjas tidigast när det snöat cirka tre centimeter.
  • Till klass 1 hör alla gång- och cykelvägar som inte är separat utmärkta på kartan med underhållsklasser.

Klass 2, svart streck på kartan

  • Gatorna plogas direkt efter gatorna i klass 1.
  • Underhållsarbetet påbörjas tidigast när det snöat cirka fem centimeter.

Klass 3, alla andra gator

  • Gatorna är plogade senast 24 timmar efter att det slutat snöa.

Staten ansvarar för följande vägar

Vinter- och sommarunderhåll

  • För vinterunderhållet har staden en snötipp, dit också privatpersoner och fastighetsskötselbolag kan köra snö.
  • För snöupplag i över en veckas tid på avgiftsbelagda eller tidsbegränsade parkeringsplatser på stadsområdet och andra allmänna platser tas ut en avgift av den fastighet, vid vilken snöupplaget ligger.
  • För underhållet märker staden gatorna med en uppmaning om flyttning av fordon, varvid parkering på det märkta området är förbjudet.

Stadens vinterunderhåll sköts till hälften med egen utrustning, till hälften av entreprenörer. Avtalsperioden är fem år. Nästa upphandling äger rum hösten 2025.

Kontaktuppgifter

Servicekontoret Kompassen betjänar vardagar klockan 9–16 på numret 020 692 250 och per e-post kompassi@porvoo.fi.

Utanför arbetstid görs anmälan om akuta situationer som medför risk för egendom eller hälsa till räddningstjänsten i Östra Nyland på tfn 020 1111 400.