Trafiksäkerhet

Utvecklingen av trafiksäkerheten uppföljs med hjälp av polisens uppgifter om trafikolyckor.

Varje vägtrafikant är alltid ansvarig för sin egen och sina medmänniskors säkerhet. För trafikarrangemang på stadens område svarar antingen NTM-centralen, staden eller den som svarar för skötseln av en enskild väg. Fördelningen av ansvarsområden mellan NTM-centralen och staden framgår av kartan.

De flesta kontakter som gäller trafiksäkerheten anknyter till fortkörning som minskar trivsel och trygghetskänslan. Polisen svarar för hastighetsövervakningen. Du kan anmäla till polisen om det upprepade gånger förekommer för höga hastigheter eller om vägmärken inte beaktas. Via länken i sidans nedre kant kan du tipsa polisen om platser som behöver övervakning.

Hastighetsbegränsningen är vanligen 40 kilometer i timmen på huvud- och matargator eller 30 kilometer i timmen på bostadsgator. På enskilda platser finns det hastighetsbegränsningar som är högre eller lägre.

Åtgärder som förbättrar säkerheten

Kommuninvånarna önskar ofta farthinder på sina hemgator eller sina barns skolresa. Staden iakttar i mån av sina resurser en handlingsmodell där farthinder kan byggas i närheten av skolor eller rutter som skolelever ofta använder. Även på bostadsgator med genomfartstrafik, större trafikmängder eller höga hastigheter kan farthinder byggas.

Farthindren förutsätter en ändring av gatuplanen. Det är önskvärt att fordonstrafiken i närheten av skolor är så liten som möjligt för att elever som promenerar eller cyklar till skolan kommer tryggt fram. Föräldrar som kör sina barn till skolan med bil önskas beakta detta.