Trafik och parkering

  • Invånarna i Borgå gör i snitt 3,2 resor dagligen, vars sammanlagda längd är cirka 44 kilometer.
  • En tredjedel av resorna görs till fots eller med cykel, cirka åtta procent med kollektivtrafiken och 58 procent med personbilar, antingen som förare eller passagerare.
  • Av Borgåborna arbetar 65 procent i den egna kommunen och 24,8 procent i huvudstadsregionen.
  • Ökningen av antalet personer som pendlar till huvudstadsregionen har under de senaste åren avstannat.

Tag kontakt

Plan för tryggt och hållbart resande i Borgå

Borgå stads och Nylands NTM-centrals nya Plan för tryggt och hållbart resande i Borgå är färdig. Bekanta dig med planen här Plan för tryggt och hållbart resande i Borgå