Torgförsäljning, marknader, basarer, pop up -restauranger och mobila livsmedelslokaler

Med en mobil livsmedelslokal avses en mobil eller tillfällig lokal, såsom en kiosk, en försäljningsbil eller -vagn, ett tälttak, försäljningsstånd eller någon annan flyttbar och mobil försäljningsplats. Utomhusförsäljning är ofta kombinerad med mobila livsmedelslokaler.

Utomhusförsäljning och annan verksamhet i motsvarande förhållanden är i allmänhet förknippad med större risker än försäljning i fasta livsmedelslokaler inomhus.

Det är aktörens skyldighet att under alla omständigheter förvissa sig om att produkterna är trygga att använda. Aktören kan alltså inte frånsäga sig sitt ansvar genom att hänvisa till krävande förhållanden. Om verksamheten medför särskilda risker, exempelvis genom att man hanterar rå fisk eller andra lätt fördärvliga livsmedel, måste detta beaktas när man lägger upp den praktiska verksamheten. I sista hand är det myndigheten för livsmedelstillsyn som bedömer om verksamheten uppfyller aktuella krav.

Läs mera

Försäljning i liten skala

Privatpersoner, klubbar och liknande som säljer eller serverar livsmedel i liten skala behöver inte anmäla verksamheten. Förutsättningen är att verksamheten inte medför betydande risker samt att den sker sporadiskt och omfattar små volymer.