Tomter och markområden

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Markpolitikenheten verkar framöver elektroniskt. Eventuella förhandlingar görs som distansmöten eller per telefon. Arbetstagarna är anträffbara per telefon och e-post.

Meddelande 16.3.2020


Egnahemstomter

Staden erbjuder ca hundra egnahemstomter per år. Tomter kan sökas av både privatpersoner och byggföretag.

Flervåningshus- och radhustomter

Flervåningshus- och radhustomter kan sökas förtlopande och de reserveras för den första sökanden. Staden ordnar också anbudsförfaranden för flervånings- och radhustomter.

Företagstomter

Lediga företagstomter kan sökas fortlöpande.

Stadsfullmäktige fattar beslut om priserna och överlåtelsevillkoren för tomterna varje år. Tomtpriset för centrumområdet bestäms separat för varje tomt.