Tomter och markområden

Markpolitikenheten verkar huvudsakligen elektroniskt. Eventuella förhandlingar görs som distansmöten eller per telefon. Arbetstagarna är anträffbara per telefon och e-post.

Egnahemstomter

Staden erbjuder ca hundra egnahemstomter per år. Tomter kan sökas av både privatpersoner och byggföretag.

Flervåningshus- och radhustomter

Flervåningshus- och radhustomter kan sökas förtlopande och de reserveras för den första sökanden. Staden ordnar också anbudsförfaranden för flervånings- och radhustomter.

Företagstomter

Lediga företagstomter kan sökas fortlöpande.

Stadsfullmäktige fattar beslut om priserna och överlåtelsevillkoren för tomterna varje år. Tomtpriset för centrumområdet bestäms separat för varje tomt.