Tillstånd och anmälningspliktig verksamhet

Miljöhälsovården behandlar anmälningar och ansökan om tillstånd enligt

  • livsmedelslagen
  • läkemedelslagen
  • hälsoskyddslagen
  • tobakslagen

Ansökan om tillstånd eller en anmälan skall göras i god tid innan verksamheten påbörjas eller verksamheten väsentligt förändras.

Närmare anvisningar gällande olika tillstånd och anmälningar finns i subnavigationen.