Tillstånd, anmälningar och registreringar

Miljövårdsmyndigheten fattar olika beslut samt behandlar ansökningar och anmälningar utgående från bland annat avfallslagen, miljöskyddslagen, vattenlagen, naturvårdslagen och lagen om vattentjänster eller förordningar som utfärdats med stöd av dessa.

Om du ansöker om ett miljötillstånd eller marktäktstillstånd från den kommunala miljövårdsmyndigheten och också behöver andra miljörelaterade tillstånd för ditt projekt, kan du begära en samordning av tillståndsförfarandena av den myndighet som behandlar tillståndet. Läs mer om samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden på https://www.ymparisto.fi/samordning .

Kemikaliemyndigheten och kommuntekniken fattar beslut som gäller till exempel hanteringen och avfallshanteringen av kemikalier.

Beslut i miljöfrågor fattas och anmälningar behandlas också av regionförvaltningsverken (RFV), de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NMT) samt säkerhetsteknikcentralen (TUKES).