Tillstånd, anmälningar och registreringar

Miljövårdsmyndigheten fattar olika beslut samt behandlar ansökningar och anmälningar utgående från bland annat avfallslagen, miljöskyddslagen, vattenlagen, naturvårdslagen och lagen om vattentjänster eller förordningar som utfärdats med stöd av dessa.

Kemikaliemyndigheten och kommuntekniken fattar beslut som gäller till exempel hanteringen och avfallshanteringen av kemikalier.

Beslut i miljöfrågor fattas och anmälningar behandlas också av regionförvaltningsverken (RFV), de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NMT) samt säkerhetsteknikcentralen (TUKES).