Till producenter av hälsotjänster

Privata hälsovårdstjänster produceras i företagsform eller i egenskap av självständiga yrkesutövare. Verksamheten regleras av lagen om privat hälso- och sjukvård. Att tillhandahålla hälsovårdstjänster på privat basis är en tillståndspliktig verksamhet. 

Tillstånd beviljas till producenten (dvs. företaget, andelslaget, föreningen, någon annan sammanslutning eller stiftelsen) av regionförvaltningsverket  för området i fråga.  Om serviceproducenten har verksamhetsställen i två eller flera regionförvaltningsverks områden, beviljas tillståndet av Valvira.

Inspektion av lokalerna för privat hälsovård

Innan ett tillstånd kan beviljas ska i lokalerna förrättas en ibruktagningsinspektion. Serviceproducenten kan därefter foga inspektionsberättelsen till den anmälan som lämnas till regionförvaltningsverket.

Lokaler i halvfärdigt skick inspekteras inte. Däremot går det bra att beställa en ibruktagningsinspektion i förväg om man vet när lokalerna kommer att vara färdiga att tas i bruk.


Ytterligare information:

Regionförvaltningsverket (RFV) / Privata hälsotjänster
RFV:s blanketter