Terminsavgifter vid Borgånejdens musikinstitut

Terminsavgiften faktureras huvudsakligen två gånger i läsåret.
Terminsavgiften faktureras för hela terminen även om eleven avbryter sina studier mitt under pågående termin.

Kom ihåg att meddela kansliet skriftligt om ditt barn slutar i musiklekskolan.

Studierätten kan avbrytas på grund av obetalda terminsavgifter, tills de till betalning förfallna avgifterna betalas.

Terminsavgifter

i kraft från och med den 1.8.2020

Inskrivningsavgift för nya elever, 20 €

Syskonrabatt 10% beviljas från den lägsta terminsavgifter
- gäller ej bildmusiklekskola, specialgrupper, musikverkstad, mångdimensionell undervisning samt grund-/institutsnivåns elever


Musiklekskola

Musiklekskola (under skolåldern från 0-åringar)
30 studielektioner + 5 evenemang per läsår
-lektion 30 minuter, 81 €/termin/elev
-lektion 45 minuter, 105 €/termin/elev
-lektion 60 minuter, 139 €/termin/elev
-lektion 90 minuter eller 2x45 minuter, 208 €/termin/elev
-instrumentgrupper: blockflöjt-, djembetrumma- och kantelegrupper, 125 €/termin/elev
lektionens längd 30–60 minuter beroende på gruppstorleken

Bildmusiklekskola, samarbete med Konstskolan (ej syskonrabatt)
31 studieveckor + 3 evenemang per läsår
- barn under 3 år (familjegrupp: en förälder + ett barn), 60 minuter/vecka, 170 €/termin/elev
- barn 3–10 år, 2x45 minuter /vecka, 170 €/termin/elev
-  Klingande bildkarusell, barn 7–10 år, lektionen 2 x 45 minuter, 200 €/termin/elev
-  Klingande bildkarusell, barn över 10 år, 200 €/termin/elev

Dansande muskare, samarbete med Tanssiva Porvoo (0–6 åringar)
30 studieveckor + 5 evenemang per läsår
- lektion 45 minuter, 145 €/termin/elev 

Specialgrupper
30 studieveckor + 5 evenemang per läsår    
lektion 45 minuter, 50 €/termin/elev     


Förberedande undervisning

(ej för elever i grund- och institutnivå)

Instrumenthyra (betalning gäller för barn över 7år), 45 €/termin
(instrumenthyran återbetalas inte under pågående termin)

Läromaterial kostnad, 30 €/läsår
(bland annat blåsorkestrarna)

Provgånger, 3 x 30 minuter, 45 €/prövning/elev
 
Instrumentundervisning                                                                    
- 15 lektioner x 15 minuter, gruppundervisning/termin, 145 €/termin/elev     
   ifall ingen grupp bildas är lektionslängden 15 minuter
(lektionslängd 30 minuter/2 elever, 45 minuter/3 elever eller 60 minuter/4 elever)
- 15 lektioner x 30 minuter, individuell undervisning/termin, 290 €/termin/elev 

Blåsorkestrarna A-B-C   
orkestrarna: 15 lektioner x 60 minuter/termin och instrumentspecifika grupplektioner, 145 €/termin/elev
- D - Junior Big Band, inga instrumentspecifika lektioner, 145 €/termin/elev 

Karusell (ej instrumenthyra)                                                                                       
15 studieveckor x 15 min./termin, gruppundervisning, 145 €/termin/elev
(lektionslängd 30 minuter /2 elever, 45 minuter /3 elever eller 60 minuter /4 elever)

Musikverkstad (7–10 åringar)
35 studieveckor/läsår
- lektionslängd 45 eller 60 minuter, 50 €/termin/elev

Juniorsång (12–16 åringar)
- 15 studieveckor x 20 minuter/termin individuell undervisning, 145 €/termin/elev     
- 15 studieveckor x 30 minuter /termin individuell undervisning, 217 €/termin/elev 

Skolverkstad
15 studieveckor x 15 minuter /termin, 145 €/termin/elev
(lektionslängd 30 minuter /2 elever, 45 minuter /3 elever eller 60 minuter /4 elever)
(bland annat instrument-, folkmusik- och bändverkstad)
15 studieveckor x 30 minuter /termin, 290 €/termin/elev

Blåsorkestrarna A-B-C
orkestrarna: 15 studieveckor x 60 minuter /termin, 145 €/termin/elev
instrumentspecifika grupplektioner: 15 studieveckor x 30–60 minuter /termin/ beroende på gruppstorleken
D-Junior Big Band, inga instrumentspecifika lektioner, 145 €/termin/elev

Bändskola        
15 studieveckor x 60 minuter /termin, 145 €/termin/elev

Dansgrupperna   
15 lektioner x 45 minuter/termin
- Barndans (3–8 åringar), 105 €/termin/elev
- Dansundervisning (9–12 åringar), 145 €/termin/elev


Undervisning på grund- och musikinstitutsnivå

undervisning 35 studieveckor/läsår, inkluderar musikens gestaltning och samspel
1:a barnet, 270 €/termin 
2:a barnet, 220 €/termin   
3:e barnet, 150 €/termin   
4:e barnet, 110 €/termin

Utökad undervisning i huvudämne    
35 studieveckor x 15 minuter/läsår, förlängning av lektionen, 120 €/termin             

Biämne                                                                         
35 studieveckor x 30 minuter/läsår, 195 €/termin

Instrumenthyra för elever i grund- och musikinstitutsnivå
instrument (ej kontrabas), 85 €/termin    
enbart fodral, stråke eller dylikt, 35 €/termin
kontrabas, 100 €/termin
Instrumenthyran återbetalas inte under pågående terminMångdimensionell undervisning (allmänna lärokursen) 

Instrument- och sångundervisning, lektionslängd 30 minuter
undervisningens antal:
4 lektioner, 100 €                      
6 lektioner, 150 €                      
8 lektioner, 200 €                      
10 lektioner, 250 €                    
12 lektioner, 300 €
14 lektioner, 350 €                    
16 lektioner, 400 €                   
20 lektioner, 500 €                   
24 lektioner, 600 €
28 lektioner, 700 €
32 lektioner, 800 €                 
35 lektioner, 875 €

             


Övriga avgifter        

Fritt ackompanjemang: piano, gitarr, dragspel
- övriga elever vid musikinstitutet, 45 minuter/2 elever/grupp, 75 €/termin/elev     
- utomstående deltagare, 45 minuter/2 elever/grupp, 170 €/termin/elev

 
Uthyrning av instrument för utomstående
-uthyrning  (ej kontrabas), 130 €/termin
-uthyrning av kontrabas för utomstående, 160 €/termin
Instrumenthyran återbetalas inte under pågående termin)

Utomståendes nivåprestationer          
- grundnivåerna 1–3, 180 €                      
- musikinstitutsnivå I & C-nivån, 270 €                  
- musikens gestaltningsämne (muge),110 €                                          
 (priserna inkl. nämndens arvoden, bedömning samt ett intyg)

Utomstående deltagare i kör, orkester eller musikens gestaltningsämnen, 73 € /termin/elev/grupp 

Nytt avgångsbetyg, 50 €Rätten till ändringar förbehålls.