Tagande av marksubstanser

Tagande av marksubstanser för sedvanligt bruk till husbehov

Marktäktstillstånd behövs inte om substanser tas för eget sedvanligt bruk till husbehov för boende eller för jord- och skogsbruk. Användningen ska ändå hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser.

Tagande till husbehov ska meddelas till stadens miljövårdsmyndighet om man redan tagit eller avser ta mer än 500 fasta kubikmeter substanser i marktäktsområdet. Anmälan kan göras via tjänsten Lupapiste.

Att ansöka om marktäktstillstånd

För tagande av marksubstanser för andra ändamål än sedvanligt bruk till husbehov behövs ett marktäktstillstånd. Tillstånd kan sökas via tjänsten Lupapiste. Staden beslutar om beviljande av tillståndet och övervakar tagande av marksubstanser på stadens område. Vid tillståndsprövning ska miljövillkoren enligt 3 § i marktäktslagen (555/1981) samt behov för andra tillstånd (t.ex. miljö-, vatten- eller landskapsarbetstillstånd) beaktas. Stadens miljövård ger råd i att ansöka om marktäktstillstånd. Mer information om innehållskraven för täktplanen finns i miljöministeriets publikation Maa-ainesten kestävä käyttö (Hållbar marktäkt).

Maa-ainesten kestävä käyttö

Anhängiga marktäktstillstånd

Staden kungör anhängiga tillståndsansökningar i stadens webbtjänst och på anslagstavlan (30 dygn). Större projekt meddelas även i lokaltidningar. För sakägare reserveras möjlighet att göra anmärkningar innan tillståndsärendet avgörs.

Anhängiga tillståndsansökningar

Tillsyn

Enligt 23 a § i marktäktslagen ska innehavaren av ett marktäktstillstånd årligen meddela tillståndsmyndigheten mängden och arten av substans som tagits. Anmälningsblanketten finns på webbplatsen ympäristö.fi. Anmäl till tillsynsmyndigheten även vid sedvanligt bruk till husbehov var täktplatsen ligger och den uppskattade omfattningen för tagandet om man tagit eller avser ta mer än 500 fasta kubikmeter i området. Tillstånds- och tillsynsmyndigheter lämnar ut uppgifterna om tagandet till närings-, trafik- och miljöcentralen.