Syner och inspektioner

Inledande möte

Bestämmelser om det inledande mötet ingår i bygglovet. Den som påbörjar ett byggprojekt ska avtala med byggnadsinspektören om tidpunkten för det inledande mötet och sammankalla mötet innan byggarbetet påbörjas. Vid det inledande mötet ska den som påbörjar byggprojektet eller en representant för denna försedd med fullmakt, huvudplaneraren för byggprojektet samt den ansvariga arbetsledaren vara närvarande.

För att säkerställa byggarbetets kvalitet ska vid det inledande mötet konstateras och protokollföras följande:

 • skyldigheterna för den som påbörjar projektet
 • de centrala parterna i planeringen och byggarbetet
 • vem som ansvarar för respektive byggnadsskede, vem som inspekterar olika arbetsskeden samt övriga utredningar och åtgärder


Utmärkning av byggnadens plats

Man beställer utmärkningen av byggnadens plats från stadsmätningen efter att byggplatsen har röjts för att underlätta utmärkningen och satt upp s.k. linjebockar.

Grundbottensyn

Grundbottensynen ska beställas av byggnadsinspektören. Detta görs innan grunden och bottenplattan gjuts. I detaljplaneområden är det kutym att byggnadens höjdläge fastställs i samband med grundbottensynen.

Lägessyn

Lägessynen beställs från stadsmätningen efter det att grundläggningsarbetena eller motsvarande byggskede har fullföljts.

Konstruktionssyn

Konstruktionssyn ska beställas av byggnadsinspektören. Syneförrättningen utförs innan de bärande och förstyvande konstruktionerna täcks över.

Värme-, vatten- och ventilationssyn

Värme-, vatten- och ventilationssyn beställs av stadens VVS-inspektör före ibruktagningssynen. Vid inspektionen överlåts till VVS-inspektören ett inspektionsprotokoll, ifyllt och undertecknat av arbetsledarna för fastighetens vatten-, avlopps- och ventilationsarbeten.
Anteckningarna i inspektionsprotokollet bekräftar att objektet i fråga om vatten-, avlopps- och ventilationssystem är färdigt för ibruktagningssyn.

Vid syneförrättningen överlämnas till inspektören följande bilagor till VVS-inspektionsprotokollet:

 • protokoll över mätning av ventilation med normala luftmängder och specifik eleffekt i ventilationssystemet
 • utredning över ventilationssystemets täthet och renhet
 • om hushållsvattnet tas ur egen brunn, ett intyg över undersökning av vattnets kvalitet
 • protokoll över provtryckning av vatteninstallation
 • utredning av spolande av vatteninstallation med tappvatten
 • utredning av vattentrycket efter vattenmätaren, samtidig mätning av flödet genom vattenarmaturen
 • utredning av det varma bruksvattnets temperatur och reglering av cirkulationsledningens flöde
 • tryckprovsprotokoll för vattenburet värmedistributionssystem
 • borrningsrapport för jordvärmebrunn
 • inspektionsprotokoll över avloppssystemet

Ibruktagningssyn

Ibruktagningssynen/den partiella slutsynen beställs av byggnadsinspektören. Vid synen konstateras att byggnaden har uppförts i enlighet med bygglovet och att byggnaden är i det skicket att den kan tas i bruk. Arbetena på gården och liknande arbeten ska vara färdiga i en sådan omfattning att det är tryggt att använda byggnaden.

Då man tar i bruk ett småhus eller en motsvarande byggnad ska följande omständigheter vara i skick.

På utsidan av huset:

 • minst en bilplats på tomten
 • vägen till ingången och trapporna ska vara tillräckligt säkra
 • adressnumret på synligt ställe
 • ett avtal om avfallshantering har ingåtts

Brandsäkerhet:

 • eldstäder och rökkanaler ska vara isolerade gentemot antändbara material
 • ansvariga arbetsledaren har inspekterat och godkänt rök- och luftkanalerna
 • brandvarnare har installerats i innertaken (minst en varnare/våning/60 kvadratmeter)
 • brandsektionering enligt planerna i carporten, pannrummet och rummet för oljetanken

Allmän säkerhet:

 • användarinstruktioner för de tekniska systemen har getts, likaså anvisningar för användning och underhåll
 • nödutgångar i övre våningen (fönsterhandtag till tillräckligt stort fönster enligt bestämmelserna och en fast stege under fönstret om fallhöjden till marken är över 3500 millimeter)
 • innertrappor och balkongräcken i enlighet med bestämmelserna
 • vid behov ett tryggt räcke mellan bastuugnen och laven
 • utrustning på yttertaket enligt bestämmelserna.

Vid ibruktagningssynen ska följande handlingar finnas tillgängliga:

 • bygglovsbeslutet och officiella ritningar
 • beslut om godkännande givet av ansvarig arbetsledare
 • beslut om godkännande givet av arbetsledarna för vatten-, avlopps- och ventilationsarbeten
 • med stämpel försedda konstruktionsplaner och VVS-planer
 • protokoll över inspektionen av rök- och luftkanaler samt eldstaden (överlämnas till inspektören vid syneförrättningen)
 • verifierad energiutredning (överlämnas till inspektören vid syneförrättningen)
 • byggnadens bruks- och underhållsanvisningar (åtminstone en preliminär version)
 • intyg över att behövliga uppgifter lämnats till skattemyndigheterna
 • elentreprenörens inspektionsprotokoll över elinstallationerna
 • vid behov protokoll över brandmyndighetens inspektion av anläggningen för oljeuppvärmning
 • inspektionsprotokollet och dess sammandrag med de ansvariga personernas underskrifter (ansvariga arbetsledaren, arbetsledarna för vatten-, avlopps- och ventilationsarbeten)

Ifall någon separat värme-, vatten- och ventilationssyn inte har föreskrivits, bör i tillräcklig utsträckning företes också följande:

 • protokoll över mätning av ventilation med normala luftmängder och specifik eleffekt i ventilationssystemet
 • utredning över ventilationssystemets täthet och renhet
 • om hushållsvattnet tas ur egen brunn, ett intyg över undersökning av vattnets kvalitet
 • protokoll över provtryckning av vatteninstallation
 • utredning av spolande av vatteninstallation med tappvatten
 • utredning av vattentrycket efter vattenmätaren, samtidig mätning av flödet genom vattenarmaturen
 • utredning av det varma bruksvattnets temperatur och reglering av cirkulationsledningens flöde
 • tryckprovsprotokoll för vattenburet värmedistributionssystem
 • borrningsrapport för jordvärmebrunn
 • inspektionsprotokoll över avloppssystemet

Slutsyn

Slutsyn beställs hos byggnadsinspektören i det skedet då byggarbetet är slutfört till alla delar inklusive gårdsplanen. Slutsynen ska beställas medan behövliga lov är i kraft. Bygglovet är i kraft fem år och åtgärdstillståndet i tre år efter att det har beviljats.

Innan du beställer slutsyn, förvissa dig om att

 • fasadmaterial och färgsättningar är i enlighet med lovet
 • lägessynen har förrättats
 • gårdsarrangemangen och planteringarna följer situationsplanen
 • avledningen av regnvatten och dräneringsvatten från grunden är ordnad och att regnvattnets utloppsställe är i enlighet med planen
 • räcken som motsvarar bestämmelserna har installerats på de ställen som kan vara farliga med tanke på personsäkerheten.

Vid slutsynen bör följande handlingar finnas tillgängliga:

 • de handlingar som granskats i samband med ibruktagandet/den partiella slutsynen och värme-, vatten- och ventilationssynen och protokollen över dessa syneförrättningar
 • byggnadens bruks- och underhållsanvisningar
 • inspektionsprotokollet över byggarbetet försett med anteckningar av de ansvariga personerna, dvs. ansvariga arbetsledaren och arbetsledarna för vatten-, avlopps- och ventilationsarbeten, samt deras underskrifter för att bekräfta de inspektioner som gjorts under olika arbetsskeden. En kopia av sammandraget av inspektionsprotokollet överlämnas i samband med slutsynen till byggnadsinspektören för att arkiveras hos byggtillsynen.

Lägesgranskning

Lägesgranskning kan föreskrivas på områden som inte finns med på stadens baskarta. Lägesgranskningen utförs av ansvariga arbetsledaren, som fyller i ett granskningsdokument. Lägesgranskning förrättas främst i områden där det inte är nödvändigt att vara alldeles exakt i fråga om byggnadens läge på byggplatsen.

Inspektion av rök- och luftkanaler

Den ansvariga arbetsledaren inspekterar rök- och luftkanalerna. Arbetsledaren gör en anteckning om inspektionen i inspektionsdokumentet och fyller i inspektionsprotokollet för såväl rök- och luftkanalerna som eldstaden.

Värme-, vatten- och ventilationsinspektion

Inspektionen utförs av arbetsledarna för vatten-, avlopps- och ventilationsarbeten, vilka har anlitats av byggherren och godkänts av byggnadstillsynen. Inspektionerna av olika arbetsskeden antecknas i inspektionsdokumentet.