SuomiFinland 100 år, Kranvattenkampanj

Det drickbara kranvattnet – tar vi lika förgivet som självständigheten, men båda bör vi ta hand om. Fungerande vattentjänster är en nyckel för utveckling av samhället och affärsverksamheter. Rent vatten och hygien är också grunden för hälsa och välmående. Vattnet är en väsentlig del av Finland och finländskheten. Rent kranvatten och rena vattendrag är allas gemensamma värdefulla nationalegendom, som vi kan vara stolta över.

Vattentjänsten är på hög nivå i Finland, om detta berättar exempelvis:

  • Kranvatten är av hög kvalitet det vill säga säkert, luktfritt, smaklöst, färglöst. Vattenverken uppfyller utmärkt de krav som social- och hälsovårdsministeriet sätter. (Tilläggsinformation om kvalitet på hushållsvatten hittar man på Institutet för Hälsa och Välfärds sidor https://www.thl.fi/sv/web/miljohalsa/vatten/hushallsvatten/overvakning-av-hushallsvattnets-kvalitet )
  • Kranvatten är billigt. Ett dricksglas kostar 0,06 cent – ett ämbar får man för 3 cent! (Källa: Vattenverksföreningens nationella jämförelsevärde)
  • Kranvatten kommer alltid. Antalen läckage och den tid kunderna är utan vatten pga. läckage under hela året har minskat sedan 2010. (Källa: Vattenverksföreningen, Välttämätön vesi – publikation)
  • I Finland levererade alla vattenverk tillsammans 411 778 700 m3 under år 2013 det vill säga 1 128 161 m3 per dygn. Denna mängd motsvarar 3814 riksdagshus per år. Till samhällets vattenanskaffning används endast cirka 0,4 % av de årliga förnybara vattentillgångarna, vi är alltså vattenmiljonärer. (Källa: SYKE http://www.ymparisto.fi/vesihuoltolaitokset och VVY)

 

Vi lyfter en skål för hundraåriga Finland och för vårt kranvatten av hög kvalitet!

Vi vill informera alla finländare om vårt rena kranvatten och ge kranvattnet det värde det förtjänar. Vattenverksföreningens och sexton finländska vattenverks gemensamma Kranvattenopera – kampanjen syns och hörs förutom i sociala media även under tiden 12.4 -20.4.2017 i biografer i följande städer: Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Jyväskylä, Villmanstrand, Kuopio, Rovaniemi, Vasa, Tavastehus, Borgå, Kajana och 13.7.2017 i Radiomedia ry:s medlemskanaler. Projektet är en del av Finlands självständighets 100 års jubileumsprogram år 2017. Läs mera: suomifinland100.fi

Så att du får världens bästa renaste kranvatten

Vattenverken jobbar hårt för kranvatten med hög kvalitet. Dessutom samlar och renar vattenverken effektivt det använda kranvattnet dvs. avloppsvattnet och returnerar vattnet tillbaka till vattendrag och naturens kretslopp. Vattenanskaffningssystemet täcker hela kedjan från vattenkällan genom behandling till vattenledningsnätet som levererar vattnet. Vattentjänstverken följer, styr och underhåller systemet dygnet runt, för att trygga leveransen av det rena kranvattnet.

Kranvattenopera