Strukturreformen

Tillbaka till Framtidens social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland -sidan


Inom ramen för strukturreformsprogrammet har beviljats statsunderstöd för flera kommuners gemensamma projekt som stöder social- och hälsovårdsreformen och som hänför sig till

 • utveckling och förenhetligande av verksamhetsmodeller och styrning för ordnade och produktion av tjänster
 • utredning och plan som gäller servicenätet
 • definition av servicekedjor och servicehelheter
 • utveckling av ledningen av servicenätet och servicekedjorna och kunskapsbaserad ledning
 • förenhetligande av informations- och kommunikationstekniska lösningar
 • beredningen av andra åtgärder för att stävja kostnadsutvecklingen.

I östra Nyland eftersträvas följande mål i utvecklingsprojekten:

 • Man skapar en gemensam regional verksamhetsmodell för utveckling av social- och hälsovårdstjänsterna, så att tillgången till tjänster förbättras och tjänsteutbudet blir mångsidigare i synnerhet i och med att digitala tjänster tas i bruk. Digitala tjänster – såsom distanstjänster i hemmet, distanskonsultationstjänster och chat-tjänst med lågtröskel – tas i bruk på ett heltäckande sätt, även svenskspråkiga digitala tjänster.
 • Invånarnas servicebehov tillgodoses mer förutseende och helhetsbetonat än tidigare, och de erbjuds rådgivning och kundhandledning redan i ett tidigt skede.
 • Tillgången till mångsidiga helhetstjänster för dem som behöver tjänsterna tryggas och möjligheten till kontakt med låg tröskel tryggas så att de motsvarar barnfamiljernas behov och behoven för rehabiliteringsklienter inom mentalvården.
 • Invånarna i området kan erbjudas ett enhetligt, jämlikt och tillgängligt servicenät.
 • Man skapar tillräckliga förfaranden för uppföljning och mätning för att identifiera invånarnas servicebehov i området, så att tjänsterna kan utvecklas med hjälp av korrekt information.