Skip to content

Strukturförändringen inom äldreomsorgen fortsätter – kortvården koncentreras till Näse och satsningar görs på hemrehabilitering

Intervall- och kortvårdsenheten Apollo för äldre, som nu verkar i Ebbo åldringshems fastighet, blir en del av Näse sjukhus. Enligt förslaget ska de frigjorda vårdarresurserna riktas till rehabilitering i de äldres hem. Social- och hälsovårdsnämnden behandlar ärendet vid mötet den 27 april 2017.

Då stadsfullmäktige godkände budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2015–2017, beslutade fullmäktige, i enlighet med riktlinjerna för omsorgsboende, att verksamheten i Ebbo åldringshems fastighet upphör. Tills vidare har Ebbo åldringshem använts som tillfälliga lokaler för de boende i Näse och Äppelbackens servicehus under den tid som dessa enheter genomgår renovering. Den enda permanenta verksamheten i byggnaden är intervall- och kortvårdsenheten Apollo med 18 platser.

Fastigheten i Ebbo blir tom när renoveringen av Äppelbackens servicecenter blir färdig i oktober 2017. Samtidigt flyttas lokalservicens kökslokaler från Ebbo till centralköket i Kungsporten. I samband med detta omplaceras också Apollo, som blir en del av Näse sjukhus.

– En liten enhet med 18 platser kan inte fortsätta sin verksamhet i fastighet som i övrigt lämnas tom. Det är inte möjligt, med tanke på arrangemangen för verksamheten, inte heller ekonomiskt. Fastigheten i Ebbo uppfyller inte heller räddningslagens krav på utrymningssäkerhet. Investeringar i reparationer och installation av ett automatiskt släckningssystem i lokalerna skulle behövas, berättar vik. servicedirektör Lea Laakso. 

Sammanslagningen av Apollo med Näse sjukhus frigör 12 vårdarbefattningar. De frigjorda befattningarna riktas till hemrehabilitering Samarbetsförhandlingar har förts med personalen och alla som har ett permanent anställningsförhållande ges möjlighet till omplacering till en arbetsenhet som motsvarar önskemålen.

Närståendevård stöds på många sätt

Närståendevårdarna och de vårdbehövande önskar hjälp och stöd i första hand i det egna hemmet. I Borgå har stödet för närståendevård och de lagstadgade ledigheterna också för det mesta ordnats med utnyttjande av hemrehabilitering, dagverksamhet eller servicesedlar. Kortvård och intervallvård kommer också i fortsättningen att ordnas efter behov i Näse sjukhus och på tillämpliga platser inom serviceboende.

– Minskningen av antalet platser för intervallvård som stöder närståendevården har väckt oro. Beläggningsgraden för vårdplatserna i Apollo och Näse sjukhus har emellertid varit låg redan en längre tid. Med en höjning av beläggningsgraden går det bra att ordna också kortvårdsplatser i Näse, konstaterar Laakso.

Ytterligare upplysningar:

Servicedirektör, äldreomsorg och handikappservice, Lea Laakso, tfn 040 585 3357, lea.laakso@porvoo.fi

21.4.2017 9:42

Categories: De äldre Beslutsfattande Förvaltning