Stöd i tre steg

Allmänt stöd

Med allmänt stöd avses den dagliga undervisningen och varje elevs möjlighet att få handledning och stöd med lärandet och skolgången genast när det behövs. Det allmänna stödet riktas till elever som behöver enskilda pedagogiska lösningar, men vars behov av stöd inte är bestående.

Intensifierat stöd

Det effektiverade stödet riktas till de elever som behöver fler stödformer och då behovet visar sig vara mer bestående. För de elever som omfattas av effektiverat stöd görs upp en individuell plan för lärande.

Särskilt stöd

Särskilt stöd riktas till de elever som annars inte tillräckligt väl uppnår målen för tillväxt, utveckling eller inlärning. Särskilt stöd kan ges i den egna närskolan eller vid behov i en specialklass.

Studieprogrammet för en elev som omfattas av särskilt stöd kan vid behov ändras så att läroplikten förlängs, lärokurser individanpassas eller att eleven helt befrias från något läroämne.

Läropliktens längd, lärokurserna, organiseringssättet och andra eventuella tjänster fastställs i beslutet om särskilt stöd och för eleven utarbetas en individuell plan för hur undervisningen ska läggas upp (IP).