Stöd i skolan

Varje elev har rätt att få det stöd som han eller hon behöver för sitt lärande och sin skolgång. I den grundläggande undervisningen används följande stödformer: stödundervisning, specialundervisning på deltid, individuell elevhandledning, elevvårdens stöd, undervisning i smågrupper antingen hela tiden eller en del av tiden, assistanstjänster, särskilda hjälpmedel och samarbete med hemmet.

I förskolan och i den grundläggande utbildningen ges barn och unga pedagogiskt stöd enlig lagen om grundläggande utbildning och vid behov annat stöd enligt lagen om elev- och studerandevård. Stöd enligt lagen om grundläggande utbildning ges enligt trestegsmodellen, dvs. allmänt, intensifierat och särskilt stöd.