Stöd för barnet och familjen

Stöd för växande och lärande

Ett barn kan behöva stöd med den fysiska, psykiska eller sociala utvecklingen. Barnets uppväxt, utveckling och inlärning kan då stödjas genom intensifierat eller särskilt stöd. Orsakerna till stödbehovet kan vara till exempel

• Försenad utveckling
• Tal- och språksvårigheter
• Sociala svårigheter och svårigheter i känslolivet
• Inlärningssvärigheter
• Skada eller långtidssjukdom

Det är viktigt att identifiera ett barns behov av stöd i ett så tidigt skede som möjligt och se till att miljön för småbarnspedagogik är sådan att den främjar barnets uppväxt, utveckling och inlärning. Stöd kan ges på olika sätt:

• Anpassa verksamheten
• Minska gruppstorleken
• Stärka fostringsgemenskapen
• Använda rehabiliterande element

Specialläraren inom småbarnspedagogik kan dessutom klarlägga barnets färdigheter och låta t.ex. en talterapeut, psykolog eller ergoterapeut undersöka barnet.

Integrerad specialgrupp

En integrerad specialgrupp har färre barn och i den arbetar en speciallärare inom småbarnspedagogik. För närvarande finns det en integrerad specialgrupp.