Skip to content

Stadsutvecklingsnämndens beslut 10.10.2017

Byggförbud för det gamla järnvägsstationsområdet

Ärendet avlägsnades från listan. Nämnden tar upp ärendet i sitt följande sammanträde. 

Ändring av användningsändamål för Valtimohuset

Stadsutvecklingsnämnden bevilja undantag för att kunna använda högst 75% av den för tomten tillåtna sammanlagda våningsytan för boende i stället för 50% som avses i detaljplanen. Med hjälp av undantaget kan man återställa Valtimohusets ursprungliga användningsändamål. 

Övriga ärenden

De övriga besluten överensstämde med beredningen.

Stadsutvecklingsnämndens föredragningslista/protokoll

11.10.2017 9:32

Categories: Beslutsfattande