Stadsutvecklingsnämnden i Borgå stad, beslut 11.6.2019