Stadsutvecklingsnämnden behandlar ibruktagande av dagvattenavgiften