Skip to content

Stadsstyrelsens beslut 4.12.2017

Västra enhetsskolan

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna Västra enhetsskolans skissritningar och kostnadsberäkning för skissritningsskedet.

Meddelande 21.11.2017 

Räddningsverkets förslag om understöd för avtalsbrandkårer

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt om utdelande av Borgå stads understöd som riktas till avtalsbrandkårer:

  • Borgå Frivilliga Brandkår r.f. Understöd för brandkårsutbildning 1 789 euro.
  • Tolkis FBK r.f. Understöd för brandkårsungdomsverksamhet 3 000 euro.
  • Hindhår-Boe FBK r.f. Understöd för inrättande av en brandkårsungdomsavdelning 2 000 euro.

Totalsumman för understöd är 6 789 euro.

Landskapsfullmäktige för Nylands förbunds möte 5.12.2017

Landskapsfullmäktige för Nylands förbund sammanträder 5.12.2017. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt konstatera att den förutom gällande ärende 40 inte har någonting att anmärka på föredragningslistan för landskapsfullmäktiges möte. Stadsstyrelsen anser att man gällande ärende 40 borde lämna följande klämförslag:

”Eftersom det är fråga om en samkommun som kommunerna i Nyland bildar är det motiverat att anta att ägarnas angelägna synpunkter tas i beaktande i beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen i Nyland. Då en lagstiftning som reglerar ändringen saknas är det projektets styrmekanism som i hög grad bidrar till hur och från vilka utgångspunkter beredningen av det nya eventuella landskapet sker. När det är fråga om en ny förvaltningsnivå och en väldigt stor ny arbetsgivare har de centrala riktlinjerna för beredningen en betydande effekt på samhället. Här kan man se som utmaning att t.ex. betydelsen av den s.k. tjänstemannaledningsgruppen och kommunernas beredning av landskapet än så länge har förblivit ganska liten. Om den föreslagna eventuella reformen blir verklighet, kommer den i betydande grad att påverka de nuvarande kommunorganisationernas och kommuninvånarnas ställning. Därför borde man överväga att kommunernas delaktighet i landskapsberedningen stärks på ett sätt som man separat fattar beslut om.”

Utkast till regeringens förslag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt utkastet till förslag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården til kommunerna, kommunförbunden och övriga producenter av socialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster för utlåtande.

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning föreslår att stadsfullmäktige godkänner ett utlåtande som svar på utkastet till valfrihetslagstiftningen inom social- och hälsovården. Stadsstyrelsen beslutade godkänna med rösterna 7 (Björkman Patrik, Karen Laura, Karlsson Anette, Oksanen Jari, Lönnfors Hanna, Jalonen Jaakko, Lundqvist Anna-Stiina) – 5 (Välimäki Markku, Uski Nina, Lankia Outi, Rosengren Anders, Söderberg Johan) (1 borta) Anna-Stiina Lundqvists ändringsförslag.

Ändringsförslaget

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.

Stadsstyrelsens föredragningslista

4.12.2017 18:36

Categories: Beslutsfattande