Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen leder och utvecklar staden enligt de mål, planer och beslut som fullmäktige formulerat. Till stadsstyrelsens uppgifter hör att bereda, verkställa och övervaka lagligheten av de beslut som fullmäktige behandlar.

Stadsstyrelsen befogenheter och allmänna uppgifter föreskrivs i kommunallagen. De har preciserats i Borgå stads förvaltningsstadga.

I förvaltningsstadgan fastställs förtroendevaldas arvode och reseersättningar, § 65.

Mötesdagar

Stadsstyrelsen sammanträder i regel på måndagar. Stadsstyrelsens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar (preliminär tidtabell):

  • 22.11
  • 29.11

Föredragningslistor och protokoll

Stadsstyrelsens föredragningslistor läggs ut på sidan Föredragningslistor och protokoll, i regel under onsdagseftermiddagen veckan före mötet.

Efter styrelsemötet görs en sammanställning av besluten, som skickas till de lokala medierna och läggs ut på stadens webbsida Nyheter.

Ett protokoll över mötet upprättas och det läggs också ut på sidan Föredragningslistor och protokoll.

Mandatfördelning

Stadsstyrelsen har 13 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Fullmäktige utser ledamöterna och ersättarna.

  • Svenska folkpartiet 5
  • Samlingspartiet 3
  • Finlands socialdemokratiska Parti 3
  • Gröna förbundet 1
  • Centern i Finland 1

Befrielse från förtroendeuppdrag