Skip to content

Stadsfullmäktiges beslut 17.5.2017

Ebbo Stengård, ändring av detaljplan

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna ändringen av detaljplanen för Ebbo stengård. Ändringen av detaljplanen berör ett område för högspänningsledning i Ebbo by samt ett område för närrekreation och ett gatuområde i stadsdelen 70.

Joonas Dachinger förslog att ärendet återremitteras för ny beredning. Förslaget förföll i brist på understöd.

Godkännande av kostnadsberäkningen för projektplaneringsfasen och utkastplanerana i ut- och ombyggnaden av Tolkis skola

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna projekthelheten för Tolkis skola enligt stadsstyrelsens förslag. Stadsfullmäktige beslutade ytterligare godkänna följande kläm: ”Tolkis skola (nuv. finska skolan) och Tolkkisten koulu är starkt sammanhängande. Beslut gällande tidtabellen för ut- och ombyggnaden av Tolkkisten koulu (nuv. finska skolan) kan tas först då tidtabellen för livscykelprojektet i Tolkis är klar. I det sammanhanget återkommer man till förslag gällande behövliga tillfälliga utrymmen under byggnadsskedet. Skolprojekten bör prioriteras så att båda skolornas byggen kan förverkligas men en snabb tidtabell.”

Godkännande av kostnadsberäkningen för projektplaneringsfasen och utkastplanerana i nybygget och ombyggnaden av Grännäs skola

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna projekthelheten för Grännäs skola enligt stadsstyrelsens förslag.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.

Stadsfullmäktiges föredragningslista

17.5.2017 20:16

Categories: Beslutsfattande