Stadens markanskaffning

Borgå stad köper s.k. råmark i områden som saknar detaljplan. Målet är att köpa staden mark i god tid innan detaljplaneringen inleds. I första hand köper staden mark genom frivilliga markaffärer, men staden kan också skaffa områden genom byten, genom att utnyttja förköpsrätt eller genom att lösa in områden som är viktiga med tanke på stadens utveckling.

I detaljplanerade områden skaffar staden gatu- och parkområden och andra områden som anvisas för allmänt bruk.

Om du säljer fast egendom till kommunen får du dra av minst 80 procent på priset när det skattepliktiga beloppet på överlåtelsevinsten beräknas.

Gatuområde enligt detaljplanen i stadens ägo

Gatuområdena övergår i stadens ägo genom en styckningsförrättning av allmänt område. Ersättningen för gatuområdet bestäms i markanvändnings- och bygglagen, 104 §. Staden kan ta ett gatuområde i besittning när det börjar byggas eller behövs för andra ändamål.

Innan en gata börjar byggas i ett detaljplaneområde kontaktas markägaren och informeras om att det kommer att tas i besittning. För gatuområden som tas i besittning föreslås ett ersättningsavtal, där man fastställer det aktuella området och kommmer överens om ersättningen.