Stadens klimatinsatser

I stadsstrategin Drömmarnas Borgå 2030 fastställs stadens vision, värden och utvecklingsmål fram till år 2030. På den här webbplatsen hittar du uppgifter om stadens egna åtgärder för att främja att uppställda mål uppnås.

Föregångare i klimatarbete

Borgå är känt för kolneutralt boende, hållbara samhällsplanerings-, energi-, kollektivtrafik- och pendlingslösningar liksom också för Sköldviks kluster för bioekonomi och cirkulär ekonomi. Skolorna, daghemmen, hushållen och företagen i Borgå lever en hållbar vardag och medverkar aktivt till att främja miljö- och klimatmål. Klimatarbetet ger Borgå större välmående, en hälsofrämjande stadsmiljö och lockande tjänster för invånare och turister.

En kolneutral stad

Borgå utvecklas till en föregångare i kolneutralt boende. Med hjälp av planläggning skapar vi ett tätt och energieffektivt samhälle samt förutsättningar för områden som är oberoende av privatbilism. Med hjälp av kompletterande byggande gör vi staden tätare så att grönområdesförbindelserna och närheten till naturen bevaras. Vi främjar byggnadernas livscykeleffektivitet och deras egen energiproduktion samt användning av förnybar energi. Vi tar hänsyn till klimat- och miljömål samt naturens mångfald i stadens upphandlingar, beslut och tjänsteproduktion. Vi söker nya tankar för klimatarbetet hos internationella samarbetspartner och nätverk. Vi delar aktivt med oss av vårt kunnande.

En hållbar vardag

Vi stödjer invånarnas hållbara levnadssätt och uppmuntrar invånarna aktivt att göra miljövänliga val. Vi profilerar oss som en stad för hållbar rörlighet med en fungerande mataroch kollektivtrafik, samåkning och rörlighet som en tjänst.

En stad med cirkulär ekonomi

Borgå är en stad som främjar cirkulär ekonomi. För företag erbjuder en cirkulär ekonomi nya affärsmöjligheter och för invånarna möjlighet att göra hållbara val.