Stadens grupper för inomhusluften

Objektvisa grupper för inomhusluften

I åtgärdande av problemen med inomhusluften deltar vanligen flera aktörer på olika uppgiftsområden. Alla aktörer har sina egna uppdrag och roller i ett lyckat åtgärdande av problemen med inomhusluften. Lokalitetsledningen inrättar en objektvis inomhusluftsarbetsgrupp, om det konstateras att lösningen av problemet kräver fortsatta åtgärder och lösningen av problemen förutsätter samarbete med olika aktörer.

Arbetsgruppen är en styrgrupp som samordnar arbetet och som kommer med kunskap som underlag när det fattas beslut som gäller åtgärdandet av problemet. Själva besluten fattas av varje aktör med stöd av sin arbetsroll och sitt tjänsteansvar.

Medlemmar i en objektvis grupp för inomhusluften:

 • representanter för lokalitetsledningen (ordförande och sekreterare)
 • objektets chef
 • uppgiftsområdeschefen
 • personalens representant
 • arbetarskyddschefen
 • arbetarskyddsfullmäktig
 • företagshälsovården
 • skolhälsovårdare eller en läkare som svarar för infektionssjukdomar
 • representant för miljö- och hälsoskyddet
 • representant för lokalservicen
 • kommunikationen
 • representant för föräldraförening

Inomhusluftsobjekt

Stadens grupp för inomhusluften

Stadens arbetsgrupp för inomhusluften följer utvecklingen av ärenden som gäller inomhusluften utifrån uppgifter som arbetsgruppens medlemmar kommer med (t.ex. antalet kontakter eller symptomens natur). Medlemmarna lägger fram utvecklingsförslag som gäller åtgärdande av problemen med inomhusluften. Gruppen sammanträder två gånger om året. Arbetsgruppen är inte en operativ part och fattar inga beslut.

Gruppens medlemmar:

 • representanter för lokalitetsledningen
 • representanter för Kungsvägens arbetshälsa
 • arbetarskyddschefen
 • arbetarskyddsfullmäktige
 • representanter för förebyggande hälsotjänster (rådgivningar och skolhälsovården)
 • representant för hälsovårdscentralen
 • chefläkaren
 • hälsoinspektörer som övervakar stadens objekt
 • representanter för lokalservicen
 • sektorernas ansvarspersoner för arbetarskyddsfrågor

Samarbetsgrupp för staden och föräldrar

Staden har tillsammans med Föräldraföreningar i Borgå rf inrättat en samarbetsgrupp som ska behandla ärenden som gäller inomhusluften. Gruppen förbättrar växelverkan och informationsförmedling i ärenden som gäller inomhusluften.

Läs mera