Specialundervisning

Specialundervisning är en av de stödformer som erbjuds eleverna. En elev kan få specialundervisning på deltid i samband med den övriga undervisningen eller helt eller delvis i en smågrupp/specialklass.

Specialundervisning på deltid

Specialundervisning på deltid ges till en elev som har till exempel språkliga eller matematiska svårigheter, inlärningsproblem i vissa ämnen, svårt med studieteknik, sociala färdigheter eller med skolgången. Specialundervisning på deltid ges i elevens skola.

Specialklasser – smågrupper

Specialundervisning kan ordnas i Borgå stads gemensamma smågrupper, som finns i de olika skolorna. Undervisningen i smågrupperna ges i grupper på högst tio elever. Som lärare fungerar en specialklasslärare med hjälp av en skolgångshandledare. Till specialklass söker man på våren, före slutet av mars.

Undervisning som stödjer inlärning

I smågrupper som stödjer inlärningen undervisas barn och unga som behöver särskilt stöd på grund av stora inlärningssvårigheter, handikapp, sjukdom, försenad utveckling eller emotionella svårigheter. Smågrupper som stödjer inlärningen finns för närvarande i Kvarnbackens skola (årskurserna 1–6), och i Lyceiparkens skola årskurserna (7–9).

Undervisning som stödjer anpassning

Specialklasser som underlättar anpassning finns till för elever med sociala och/eller emotionella svårigheter. I Gammelbacka skola (från januari 2020 i nya Strömborgska skolan) finns en grupp som stödjer anpassning för årskurserna 1–6 och i Strömborgska skolan finns en grupp för årskurs 7–9.

Undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

I Kvarnbackens skola (från januari 2020 i nya Strömborgska skolan) ordnas undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd i årskurs 1–9. Eleverna kan finnas i gruppen antingen på deltid som komplement till undervisningen i basklass eller få undervisning helt i specialklass.

 

Specialundervisningens personal