Specialplaner

Specialplaner för byggande
I bygglovet, under det inledande mötet eller medan byggarbetet pågår fattas beslut om de konstruktions- och andra specialplaner som ska lämnas in till byggnadstillsynen. Eftersom de underlättar byggarbetet, är det klokt att låta göra dem, även om det inte finns något krav på att göra så. 

Specialplaner som krävs i vanliga fall:

 • Grundundersökning och utlåtande om grundläggningssätt
 • Konstruktionsplaner
 • Vatten- och avloppsplaner
 • Ventilationsplaner

Alla specialplaner ska undertecknas av planeraren och huvudplaneraren. Innan byggarbetet inleds, lämna in specialplanerna i Lupapiste.fi-tjänsten.

Planerare

Kompetenskraven på planerare och deras uppgifter framgår av Finlands byggbestämmelsesamling. De ansvariga planerarna för byggprojektet ska väljas så att de har faktiska förutsättningar att sköta sina uppgifter på det sätt som bestämmelser och förordningar kräver.
En planerare ska stå till byggarbetsplatsens förfogande under hela den tid byggarbetet pågår.

I planerarens uppgifter ingår bland annat:

 • att föra alla behövliga planer och utredningar till Lupapiste.fi-tjänsten
 • att utarbeta behövliga ändringsplaner medan arbetet pågår
 • att delta i övervakningen av byggarbetet på det sätt som har bestämts särskilt eller anvisats vid det inledande mötet

Grundundersökning och utlåtande om grundläggningssätt

Omfattningen av grundundersökningen är beroende av byggprojektet, markens beskaffenhet, belastningen och konstruktionerna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas omfattningen av undersökningar och utlåtanden som gäller byggande på lerjord. När det gäller lerjord bör man också ta i betraktande gårdarnas jordfyllning, konstruktionerna och teknikkanalernas konstruktioner.

Konstruktionsplaner

Av konstruktionsritningarna och -beräkningarna ska framgå de bärande konstruktionernas hållfasthet och stabilitet samt de mått enligt vilka arbetet utförs. Av konstruktionsritningarna ska vidare framgå lösningarna för värme, fukt, vatten och vattentryck samt ljudisolering i konstruktionerna. Även lösningarna beträffande eventuell brandsektionering ska anges. Till konstruktionsplanerna hör i allmänhet också en plan över grundkonstruktionen. Planen visar hur grundläggningsarbetena och de färdiga konstruktionerna påverkar omgivningen på byggplatsen.

Enligt byggbestämmelsen ska i grundkonstruktionsplanerna visas bland annat:

 • pålningen
 • planritningen av fundamenten
 • sockeln i genomskärning
 • armeringarna
 • dräneringarna
 • isoleringarna mot tjäle och värme
 • radonskyddet
 • ventilations- och passageöppningarna i ett ventilerat bottenbjälklag
 • på byggplatser i lerjord: konstruktionslösningar för rörlinjer, gårdens konstruktion och jordfyllning

Enligt byggbestämmelsen ska i konstruktionsplanerna ingå bland annat:

 • en planritning med presentation av bärande väggar, murnings- och gjutningsarbeten, ramstolpar, bjälkar, takstolsindelning, armeringar och brandsektioneringar
 • detaljritningar över takrännornas och mellanbjälklagets konstruktioner
 • ritningar av räcken
 • våtutrymmenas konstruktion i genomskärning
 • yttertakkonstruktionerna, till exempel fackverk
 • fackverkskonstruktionernas stöd
 • en redogörelse för byggnadens stabilitet

Vatten- och avloppsplaner

Av fastighetens vatten- och avloppsplan ska framgå vatten- och avloppssystemen och deras funktion inklusive apparatur, utrustning och mått. Av ventilationsplanerna ska framgå riktvärdena för inomhusklimatet samt hur ventilationen fungerar inklusive uppgifter om kanaler, apparatur och dimensionering.

I ritningarna över ventilationsanläggningar och självdragsventilation visas bland annat:

 • lösningar för strukturell brandsäkerhet, såsom brandsektioneringar
 • placering, isolering och dimensionering av kanaler och apparatur samt tätningsklassen
 • apparaturens rengöring och rengöringsluckor