Smultronängen

Smultronängen ligger söderom Smultronkärrets småhusområde, vid kanten av det öppna åkerlandskapet som öppnar sig från Karelarbyvägen mot Alkrog. Genom åkerlandskapet går en lättrafikled, som leder till centrum och Gammelbacka genom ett landsbygdslandskap.

På området får man bygga hus i en eller två våningar.

Lediga egnahemshustomter för tillfället

Trafikförbindelser

Området ligger ca 4 km västerut från Borgå centrum, nära Helsingforsvägen. Med cykel tar resan till centrum en dryg kvart.

Det finns en anslutning till motorvägen på ca 2 kilometers avstånd, så förbindelserna mot Helsingfors är snabba. Från Helsingforsvägen kan man också ta bussen till Borgå centrum eller mot Helsingfors. Det är endast ca 500 meter till busshållplatsen.

Närservice

Estbacka daghem ligger på en kilometers avstånd. Närskolan på finska är Peipon koulu och på svenska Strömborgska skolan, som blev färdig i början på 2020. Till de närmaste mataffärerna är det drygt 1,5 kilometer.

Detaljplan och bygganvisningar

Köparen eller arrendatorn förbinder sig att följa detaljplanen och bygganvisningarna. Bekanta dig med dem ingående innan du ansöker om tomt. I detaljplanen står det hur mycket byggrätt varje tomt har och hur många våningar en byggnad kan ha. I bygganvisningarna ges noggranna anvisningar och bestämmelser om bland annat byggnadernas utseende, färgsättning, materialet på ytterväggarna och om möjligheterna till energieffektiva lösningar.

Detaljplan och bygganvisningar

Exempel på antalet bostadsvåningar som detaljplanebeteckningarna tillåter

Energieffektiva lösningar

Energieffektivitet betyder till exempel att:

  • planera väl, så att man undviker onödiga kvadratmeter
  • beakta den passiva solenergin – till exempel genom hur man placerar byggnader på tomten eller olika utrymmen inom byggnaden, och i planeringen av gårdsområdet
  • använda solenergi eller göra förberedelser för att senare ta i bruk solenergi
  • beakta naturliga vindskydd i placeringen av byggnader och gård
  • företrädesvis bygga i trä
  • cykla och reservera tillräckligt med förvaringsutrymme för cyklar
  • åka kollektivtrafik

Jordmån

En del av tomterna står på lermark. Byggandet av husgrunden kan kräva pålning. Mer information om specialförhållanden för tomter med lerbotten finns på sidan om markundersökningar. Där finns också teckenförklaringar för markundersökningar.

Karta över markundersökningar

Markundersökningsskärningar kvarter 3212

Markundersökningsskärningar kvarter 3213

Markundersökningsskärningar kvarter 3214

Till markundersökningssidan

Övrigt

Längs Smultronsgatan och Smultronängsgatan finns det öppna diken för torrläggningen av gatorna. Köparen eller arrendatorn står för byggandet av en infart över det öppna diket, för material- och arbetskostnader och för att torrläggningen av ytvatten från gatorna fungerar under byggnadsskedet. Köparen eller arrendatorn svarar också för att diket hålls öppet efter att infarten har byggts. En tillräckligt stor dikestrumma bör installeras vid infarten, så att rutten för ytvatten inte täpps igen.

Tomterna 3212-2, 3212-3 och möjligen också 3213-1 ligger lägre än gatorna, så på åtminstone dessa tomter måste man bygga en bank mot gatan. Vid dessa tomter har även diket byggts delvis genom att bygga en bank. I gatuplanen anges den markhöjd, till vilken kanten på tomten bör anpassas.

På tomten 3214-8 förutsätter fastighetens avloppsanslutning en pumpstation på fastigheten.

Staden har rivit en ladugård från tomten 3214-8 och har städat upp stället, samt fastställt med markundersökningar att jordmånen inte är förorenad.

Karta på tomterna