Skyddshem

Skyddshemmet är till för alla personer som har upplevt våld i nära relationer, eller hot om sådant våld. Skyddshemmet har personal på plats dygnet runt. Vistelse på skyddshemmet är avgiftsfritt. Du kan ta med dig personliga saker och bo under en så lång tid som krissituationen kräver. I skyddshemmet erbjuds professionellt stöd, rådgivning och vägledning i den akuta situationen. Skyddshemmet är en hemliknande plats, där man får skydd från våldet och hjälp för att få ett slut på det. 

Skyddshemmet hjälper till med att

• bryta våldsspiralen
• sköta de kriser och problem som våldet orsakat  
• ordna med läkarbesök 
• lämna in brottsanmälan
• ansöka om besöksförbud
• ordna bostadsfrågan

Du får

  • trygghet
  • psykiskt stöd
  • diskussionshjälp också per telefon

Du kan komma till Borgå skyddshem oberoende din hemkommun. På Borgå skyddshem betjänar vi också på svenska.

Borgå skyddshem - hjälp vid våld i par- och närrelationer

SKYDDSHEMSTJÄNSTER som stöd för offeer för våld i nära relationer

Ta kontakt

Borgå skyddshem 24/7 tel 0400 664 932

Svara på förfrågan

Förfrågan är riktad till klienter som bott på Borgå skyddshem under åren 2015-2017. Förfrågans mål är att få fram klienters erfarenheter av stöd de fått efter skyddshems vistelsen och om stödet varit tillräcklig. Med hjälp av förfrågan kartläggs de saker till vilket klienter önskar få stöd efter skyddshemsvistelse samt varifrån klienter sökt stöd. Svaren i förfrågan hjälper att utveckla stöd servicen efter vistelsen i skyddshemmet.

Förfrågan är på finska. Svara här

Tilläggsinformation:

Marika Johansson, Borgå skyddshems tf förman, tfn 040 676 7875, marika.johansson@borga.fi
Sanna Lindqvist, sanna.lindqvist2@student.diak.fi