Skolskjutsar

I § 32 i lagen om grundläggande utbildnings har stadgats vilka skyldigheter staden har beträffande skolskjutsar.

Bildningsnämnden har fastställt Borgå stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning där man noggrannare än i lagen om grundläggande utbildning definierar hur man ansöker om, beviljar och praktiskt organiserar skolskjutsarna.

Förskoleelevers primära skolskjutsform är ersättning för ledsagande som utbetalas till vårdnadshavaren. En ansökan bör fyllas i också för detta. Den primära skolskjutsformen för elever inom den grundläggande utbildningen är kostnadsersättning i form av Matkahuoltos busskort.

Beviljande av skolskjuts förutsätter att eleven går i en av utbildningsanordnaren anvisad förskola eller grundskola (närskola).

Ansökan om skolskjuts

Grundskoleelevers skolskjutsansökan görs elektroniskt via elevadministrationsprogrammet Wilma och mellanfliken ”ansökningar och beslut”.

För elever i förskoleundervisning ansöker man om skolskjuts genom att fylla i nedanstående ansökningsblankett.

A. Vårdnadshavaren kan ansöka om skolskjuts för eleven på basis av lång skolväg om:

  • Skolvägen för en elev i förskoleundervisning är längre än 3 kilometer
  • Skolvägen för en grundskoleelev i årskurs 1-2 till den närskola staden anvisat är längre än 3 kilometer
  • Skolvägen för en elev i grundskolans årskurs 3-9 till den närskola staden anvisat är längre än 5 kilometer.

B. Vårdnadshavaren kan ansöka om skolskjuts för eleven på grund av alltför svår eller ansträngande skolväg.

  • För att bedöma om vägen är alltför svår eller ansträngande för eleven ska vårdnadshavaren skaffa ett utlåtande av en sakkunnig där skolskjuts antingen med kollektivtrafikbuss eller med beställningstrafik rekommenderas. Utlåtandet skickas till bildningsväsendet.
  • Om en elev på grund av ett olycksfall behöver skolskjuts för en vis tid på basis av ett läkarutlåtande, ansöker man om skolskjuts med ansökningsblankett för en elev i förskolan och via Wilma för en grundskoleelev. Intyget inlämnas till bildningsväsendet.

C. Vårdnadshavaren kan också ansöka om skolskjuts för en elev på grund av farlig skolväg.

  • De av bildningsnämnden fastställda farligklassificerade vägavsnitten finns uppräknade i principerna för skolskjuts och de är också utmärkta på en digital karta.

Elevens dagliga skolresa får med väntetider inberäknade ta högst 2,5 timmar i anspråk. Om eleven när läsåret börjar har fyllt 13 år får skolresan ta högst 3 timmar i anspråk.

Skjutsen behöver inte ordnas för hela skolvägen.

Man utgår från att eleverna använder hållplatser längs körrutten. Om självriskavståndet på 3 km eller den längsta tillåtna skolvägen i tid överskrids, ordnas tilläggsskjuts en del av vägen.